Select language: en pl

PISMA-OPINIE-DOKUMENTY

Znaczenie orzeczenia TSUE dla instytutów badawczych w Polsce

czwartek, 01 marca 2018

RGIB przekazała do MNiSW opinię w sprawie  potencjalnego wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE na przepisy prawa polskiego w odniesieniu do instytutów badawczych. Sprawa dotyczy swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii i regulacji wynagrodzeń.
Załącznik: pismo RGIB skierowane do Z-cy Dyrektora Dep. Nauki MNiSW dr Anny Wellisz

Wdrażanie „doktoratu wdrożeniowego”

Poniedziałek, 19 lutego 2018

RGIB wydała opinię do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Wniesione uwagi wskazują na niedostateczne przygotowanie projektu, który nie dość uściśla zasady przeprowadzania doktoratów w przedsiębiorstwach.
Załącznik: opinia RGIB

Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz uzgodniony przez RGIB

środa, 24 stycznia 2018

W dniu 23 stycznia br. przedstawiciele Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych w składzie: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIB spotkali się z Wicepremierem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. W spotkaniu uczestniczyli także Wiceminister Piotr Dardziński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW Mateusz Gaczyński.


Więcej…

Projekty rozporządzeń wykonawczych do SB:Ł w opinii RGIB

Poniedziałek, 08 stycznia 2018

Opinia RGIB  w sprawie 9 rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, na którą składają się uwagi ogólne i szczegółowe, została skierowana do Wicepremiera Jarosława Gowina. W piśmie przewodnim Rada napisała: Liczne wady zapisów przygotowanych w oderwaniu od wielopłaszczyznowej działalności podstawowej instytutów badawczych determinują wydanie przez RGIB opinii negatywnej. Transformacja instytutów badawczych w SB:Ł przy pomocy tak zaprojektowanych rozporządzeń wykonawczych miałaby negatywne skutki gospodarcze i społeczne.

Załączniki:

Pismo przewodnie

Uwagi do projektów rozporządzeń wykonawczych

Pismo Przewodniczącego RGIB do Prezesa Rady Ministrów

środa, 03 stycznia 2018

Przewodniczący RGIB skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego prośbę o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, które wcześniej  nie zostały uwzględnione podczas konsultacji projektu.

Prof. Leszek Rafalski poprosił również Prezesa Rady Ministrów o spotkanie z Prezydium RGIB w celu przedstawienia stanowiska dotyczącego przyszłości instytutów badawczych oraz uzgodnienia kierunków wspólnych działań.

 Załącznik: pismo do Premiera M. Morawieckiego

Ocena rozporządzeń w sprawach dotyczących DUN

Poniedziałek, 27 listopada 2017

RGIB zgłosiła uwagi do projektów rozporządzeń MNiSW: w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę oraz w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

Załącznik: opinia RGIB

Pismo z MNiSW – pewna część postulowanych przez RGIB uwag do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz uwzględniona

Poniedziałek, 06 listopada 2017

RGIB otrzymała pismo od Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego informujące, że pewna część uwag Rady Głównej do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz została zaaprobowana. Obecnie trwa analiza dokumentu, który został przesłany do RGIB w dniu 2 listopada br.

Załącznik: Pismo od Wiceministra NiSW Piotra Dardzińskiego

Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w sprawie zwolnień dyrektorów i.b.

Poniedziałek, 30 października 2017

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów Jerzy Kwieciński udzielił odpowiedzi na pismo RGIB z 19 września br., w którym Rada zwróciła się do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego o powód odwołania dyrektorów instytutów badawczych: link

Niestety w wyjaśnieniach nadesłanych z Ministerstwa nie znajdujemy odpowiedzi na argumenty naszego pisma, ani uzasadnienia aktu odwołania i stylu, w jakim przeprowadzono zwalnianie dyrektorów, a jedynie przywołanie podstaw prawnych.

Załącznik: pismo z MRiF

Projekt Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w opinii RGIB

Poniedziałek, 30 października 2017

Rada Główna przesłała do Wicepremiera Jarosława Gowina liczne uwagi w sprawie projektów ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

załącznik: uwagi RGIB

Krytyka projektu ustawy 2.0

piątek, 06 października 2017

W dniach 21 – 24 września br. odbyło się XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność” zorganizowane w Radomiu-Turnie przez  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Uczestnicy przyjęli bardzo krytyczne stanowisko wobec projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. W podsumowaniu dokumentu napisano, ze „przedstawiony projekt ustawy nie spełni deklarowanych przez Ministra celów, a wręcz przeciwnie będzie źródłem niekorzystnych dla polskiej nauki i gospodarki rezultatów”.

Załącznik: stanowisko XII Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ „Solidarność”

Krytyczne uwagi o „Łukasiewiczu” w opiniach resortowych

czwartek, 28 września 2017

Na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl , w rubryce „Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień” (linki zaczynające się od słów: „NOWY_TEKST”) czytamy opinie ministrów nt. projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Dużo uwag krytycznych w stosunku do projektu wskazuje na negatywną ocenę projektu w konsultacjach resortowych.

Rada Główna zwróciła się do Prezydenta RP o inicjatywę nowelizacji ustawy o instytutach badawczych

czwartek, 21 września 2017

W sytuacji forsowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu ustawy Sieć Badawcza: Łukasiewicz oraz masowych odwołań dyrektorów instytutów badawczych – bez podania przyczyn -  RGIB zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej polegającej na nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Celem tej zmiany byłoby przyjęcie zasad powoływania i odwoływania dyrektorów instytutów oraz „wprowadzenie nowego rozdziału pt. Sieć instytutów badawczych, określającego zasady tworzenia, funkcjonowania i koordynowania działalności instytutów. To proste rozwiązanie prawne dorowadziłoby do utworzenia kilku sieci instytutów: np. rolniczych, medycznych, technologicznych, powiązanych tematycznie i realizujących duże projekty strategiczne istotne dla gospodarki i bezpieczeństwa Polski.”

Załącznik: pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy

RGIB zwróciła się do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań przeciwko destabilizacji instytutów badawczych

czwartek, 21 września 2017

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się z prośbą do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań, które - zamiast tworzenia nowej ustawy - umożliwią opracowanie prawnych rozwiązań w ustawie o instytutach badawczych. Wskazując na negatywne działania, które są od dwóch lat prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stosunku do naszych instytutów, napisał: „Obecna sytuacja może doprowadzić do destabilizacji funkcjonowania instytutów badawczych działających głównie na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki.”

Załącznik: pismo do Premier Beaty Szydło

RGIB prosi o pomoc Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

czwartek, 21 września 2017

„Nauka powinna być apolityczna, a wiedza kreowana w instytutach badawczych – niezależna i obiektywna.” – napisał Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski w liście do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał na prowadzone od 2 lat przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkodliwe działania oraz zwrócił się do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o pomoc „w znalezieniu rozwiązań prawnych zapewniających stabilne funkcjonowanie instytutów badawczych, które realizują ważne prace badawcze i wdrożenia na rzecz bezpieczeństwa kraju i rozwoju gospodarki.”

Załącznk: pismo do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

Prośba o podanie uzasadnienia odwołania 12 dyrektorów

czwartek, 21 września 2017

Rada Główna zwróciła się z prośbą do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego o podanie merytorycznego uzasadnienia odwołania 12 dyrektorów instytutów badawczych podległych Ministrowi Rozwoju.
Zwróciła także uwagę, że "od prawie dwóch lat prowadzone są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  działania, które prowadzą do destabilizacji instytutów badawczych i w ten sposób przynoszą szkodę innowacyjności polskiej gospodarki."

Załącznik: pismo do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność krytycznie o Sieci Badawczej: Łukasiewicz

Poniedziałek, 04 września 2017

KSN NSZZ Solidarność wydała negatywną opinię o projekcie ustawy o SB: Łukasiewicz świadczącą o poglądach zbieżnych ze stanowiskiem RGIB. W opinii czytamy: "...zaprezentowany projekt ustawy jest de facto projektem o NIT, w którym ujęto część postulatów środowiska instytutów badawczych, przy jednoczesnym wprowadzeniu zapisów, które pozwolą na stopniowe zrealizowanie idei NIT jako jednostki scentralizowanej, utworzonej poprzez zawłaszczenie własności instytutów badawczych".

Załącznik: opinia KSN NSZZ Solidarność

Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz w opinii RGIB

Poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Rada Główna przekazała Podsekretarzowi Stanu w MNiSW Piotrowi Dardzińskiemu negatywną opinię w sprawie projektowanej ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Projekt ten jest odnowieniem koncepcji Narodowego Instytutu Technologicznego – wycofanej pod wpływem negatywnych ocen w konsultacjach międzyresortowych i społecznych. RGIB przedstawiła argumenty przeciwko kolejnej wersji proponowanych zmian w obszarze badań i wdrożeń, jak również wypunktowała wady prawne projektu ustawy.

Załączniki: opinia RGIB, pismo przewodnie do opinii

6 letnich dni na konsultacje otoczenia prawnego działalności innowacyjnej!

wtorek, 08 sierpnia 2017

RGIB przekazała do MNiSW pismo w sprawie opiniowania projektu ustawy  o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Zdaniem Rady ten ważny i złożony dokument powinien być poddany wielostronnej analizie oraz ocenie, których nie można przeprowadzić w terminie wyznaczonym na konsultacje  –  6 dni, w dodatku w okresie urlopowym. Rozwiązania prawne odnoszące się do środowiska instytutów badawczych wymagają szerokich konsultacji z udziałem Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Załącznik: pismo RGIB do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego
 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zaniepokojona projektem ustawy o NIT

czwartek, 13 lipca 2017

10 lipca br. w Katowicach obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Na wniosek Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, w tym Regionalnej Sekcji Nauki, jednym z punktów obrad był projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Województwo śląskie jest drugim, po województwie mazowieckim, pod względem liczby instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT.
Z ramienia NSZZ Solidarność w obradach uczestniczyli dr inż. Kazimierz Siciński, dr inż. Wojciech Pillich, i dr inż. Tadeusz Giza, natomiast Radę Główną Instytutów Badawczych reprezentował dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB.


Więcej…

Zmiany w trybie przyznawania kategorii naukowej oraz grantów na badania

środa, 12 lipca 2017

Zmiany w trybie przyznania kategorii naukowej oraz grantów badawczych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki zakłada nowelizacja ustawy dotyczącej finansowania nauki, którą Sejm uchwalił 7 lipca br.


Więcej…

Wystąpienie prof. Leszka Rafalskiego na posiedzeniu sejmowej Komisji

czwartek, 22 czerwca 2017

W dniu 21 czerwca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podsumowujące wydatki budżetowe. W posiedzeniu uczestniczył prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, który zabrał głos na temat niskiego wydatkowania środków z budżetu NCBR w 2016 r.

Załącznik: Spisane wypowiedzi prof. L. Rafalskiego, prof. M. Zembali, prof. Ł. Szumowskiego oraz prof. M. Chorowskiego podczas obrad KENiM
 

Słowa poparcia dla stanowiska Rady Głównej odnośnie NIT

Poniedziałek, 12 czerwca 2017

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Krajowa Unia Producentów Soków solidaryzują się z RGIB w sprawie dotyczącej projektu ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Technologicznego. Oba Stowarzyszenia negują pomysł utworzenia centralistycznej struktury i pozbawienia osobowości prawnej instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT. 

Załączniki: opinia STOP, opinia SKUPS

OIGD również przeciwko utworzeniu NIT

wtorek, 30 maja 2017

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa skierowała do Piotra Dardzińskiego – Podsekretarza Stanu w MNiSW Wyższego pismo z opinią nt. projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Prezentując swoje stanowisko, OIGD podkreśla, że „proponowane w projekcie ustawy zapisy są szczególnie niekorzystne dla współpracy instytutów badawczych z przedsiębiorstwami”.

Załącznik: opinia OIGD

Stowarzyszenie Producentów Betonu negatywnie o NIT

wtorek, 30 maja 2017

Ze stanowiskiem RGIB w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym solidaryzuje się Stowarzyszenie Producentów Betonu. Wśród wielu zagrożeń i komplikacji spowodowanych powołaniem NIT, obawy Stowarzyszenia budzi zwłaszcza pozbawienie instytutów badawczych osobowości prawnej, co negatywnie odbije się na procesie uzyskiwania certyfikatów jakości, a w konsekwencji utrudni wprowadzenie na rynek wyrobów budowlanych.

Załącznik: pismo od Ryszarda Zająca – Prezesa SPB

Uchwała RGNiSW w sprawie projektu ustawy o NIT

piątek, 26 maja 2017

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła uchwałę dotyczącą projektu ustawy o NIT. W treści Uchwały napisano m.in., że „arbitralna konsolidacja instytutów w jeden organizm w sposób drastyczny zakłóci realizację wykonywanych programów, projektów i zadań, Wprowadzając nieunikniony chaos organizacyjny i perturbacje formalne, a także finansowe, co może spowodować naruszenie bezpieczeństwa Państwa, w odniesieniu do projektów i zadań realizowanych w niektórych instytutach.”.

RGNiSW postuluje wycofanie lub radykalne zmodyfikowanie projektu ustawy o  NIT.

Załącznik: uchwała RGNiSW

 

 

Centrum Polskiego Odlewnictwa popiera stanowisko RGIB odnośnie NIT

piątek, 26 maja 2017

Prof. Józef Suchy – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Centrum Polskiego Odlewnictwa  wystosował pismo do prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego RGIB, w którym popiera stanowisko Rady Głównej w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

Załącznik: pismo od prof. Józefa Suchego

Kolejna krytyka projektu ustawy o NIT

czwartek, 25 maja 2017

Stowarzyszenie przedsiębiorców przesłało opinię dotyczącą projektu ustawy o NIT do Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo zawiera także prośbę o wnikliwe przeanalizowanie wszystkich opinii środowisk naukowych i gospodarczych w sprawie tego projektu oraz rozważenie możliwości modyfikacji  proponowanej reformy.

Załącznik: opinia PZO

Opinia Komitetu Polityki Naukowej do projektu ustawy o NIT

wtorek, 23 maja 2017

KPN poddał analizie projektowaną reformę sektora instytutów badawczych i odniósł się bardzo negatywnie do zapisów projektu ustawy o NIT, pisząc m.in. „…proponowane rozwiązania nie gwarantują osiągnięcia zamierzonych celów”. Równocześnie KPN zaproponował reformę bez odbierania instytutom badawczym osobowości prawnej. Cyt. ”Komitet jest zdania, że tworząc NIT jako quasi-holdingową strukturę instytutów badawczych zachowujących osobowość prawną, można osiągnąć wszystkie, dyskutowane wyżej, cele reformy, unikając jednocześnie ogromnego ryzyka chaosu organizacyjnego w momencie tworzenia NIT oraz paraliżu funkcjonalnego, wynikającego z jego nieefektywnej struktury".

Załączniki: Pismo przewodnie prof. Andrzeja Jajszczyka, Przewodniczącego KPN,

Opinia KPN

Opinia KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie NIT

Poniedziałek, 15 maja 2017

Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała do Podsekretarza Stanu w MNiSW opinię w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

Załącznik: opinia KSN NSZZ „Solidarności”

Negatywna opinia RGIB do projektu ustawy o NIT

czwartek, 04 maja 2017

Rada Główna skierowała do Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego negatywną opinię, wraz z uzasadnieniem, do projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

Załączniki: pismo przewodnie do opinii, opinia i uzasadnienie do projektu ustawy o NIT

 

Szkodliwość projektowanej ustawy o NIT

środa, 26 kwietnia 2017

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski skierował do Premier RP, Prezydenta RP, ministrów, szefów licznych instytucji i organizacji decydenckich oraz przedstawicielskich pisma, w których przedstawił ocenę projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym i zwrócił się z prośbą o wycofanie lub radykalne zmodyfikowanie tego projektu.

Załącznik: pismo do Premier RP Beaty Szydło

Prośba o przedłużenie o 2 tygodnie terminu przyjmowania ankiet

Poniedziałek, 13 marca 2017

Przewodniczący RGIB wystąpił do Wicepremiera Jarosława Gowina o przedłużenie do 14 kwietnia br., terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej.

Załącznik: pismo RGIB

Czy będzie możliwość masowego zasilania ankiety jednostki przed terminem ewaluacji?

czwartek, 09 marca 2017

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski wystąpił do Wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o zapewnienie możliwości masowego zasilenia danymi - niezbędnymi do przeprowadzenia ewaluacji - „Ankiety jednostki naukowej” – modułu w systemie POL-on.

Załącznik: pismo RGIB

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zaopiniowana przez RGIB

czwartek, 09 lutego 2017

W opinii Rady duży potencjał naukowy instytutów badawczych powinien być wykorzystywany w kraju i za granicą, a więc uwzględniany w różnych pracach MNiSW. RGIB wskazała na pominięcie w projektowanych zapisach dot. Rady Agencji Wymiany Akademickiej przedstawiciela Rady Głównej Instytutów Badawczych.

Załącznik: pismo skierowane do Wicepremiera J. Gowina

Ustawa o instytutach badawczych podpisana przez Prezydenta RP

piątek, 27 stycznia 2017

Niestety, pomimo zaangażowania wielu osób wspierających RGIB, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o instytutach badawczych oraz ustawę – Prawo geologiczne i górnicze.
Nie uznając argumentów przedstawionych przez RGIB oraz nie  przyjmując argumentacji zawartej w piśmie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Prezydent nie zawetował ustawy, ani nie skierował jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Opiniowanie projektu polskiego stanowiska w sprawie FP9

piątek, 27 stycznia 2017

RGIB przekazała Dyrektorowi KPK Zygmuntowi Krasińskiemu opinię w sprawie dokumentu „The Polish Position Paper on Future Framework Programme”.

Załącznik: pismo przewodnie oraz opinia

Wystąpienie "Solidarności" do Prezydenta RP

czwartek, 19 stycznia 2017

Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Bogusław Dołęga wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z wnioskiem w sprawie nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (...).

Załącznik: pismo KSN NSZZ „Solidarność"

Wystąpienie Przewodniczącego RGIB do Prezydenta RP

Poniedziałek, 16 stycznia 2017

Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski skierował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy prośbę o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności nowelizacji ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze  z Konstytucją lub przekazanie tej nowelizacji Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

Załącznik: pismo do Prezydenta RP

Minister nadał nowy statut Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – PIB

piątek, 30 grudnia 2016

Ograniczenie liczby członków rady naukowej PIG – PIB oraz zmiana proporcji jej składu – to najpoważniejsze zmiany jakie przewiduje nowy statut. 20 grudnia br. – w imieniu ministra środowiska – podpisał go Główny Geolog Kraju prof. Mariusz-Orion Jędrysek. Tego samego dnia dokument wszedł w życie.
Przedstawiciele Prezydium Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, działającej jeszcze na zasadach częściowej niezależności,  protestują przeciwko narzuconemu statutowi i przestrzegają przed jego negatywnymi skutkami dla Instytutu.

Załącznik: stanowisko Prezydium Rady Naukowej  PIG – PIB
 

RGIB krytycznie oceniła Projekt Założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

wtorek, 27 grudnia 2016

RGIB skierowała do prof. Marka Kwieka - Dyrektora Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM opinię w spr. publikacji „Projekt Założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (w ramach Programu MNiSW „Ustawa 2.0”). Rada Główna stwierdziła, że projekt jest obarczony licznymi wadami prawnymi, formalnymi i merytorycznymi.

Załącznik: opinia RGIB

Prośba do senatorów o wniesienie poprawek

wtorek, 27 grudnia 2016

Projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze jest od 19 grudnia br. procedowany w Senacie RP. Rada Główna przesłała do Marszałka Senatu RP oraz do wszystkich senatorów propozycję poprawek oraz zwróciła się z prośbą o ich uwzględnienie.

Załączniki: list RGIB do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, opinia Sądu Najwyższego, propozycja poprawek.

Uwagi w sprawie pomocy publicznej i pomocy de minimis

wtorek, 13 grudnia 2016

Rada Główna skierowała do MNiSW uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
Załącznik: pismo RGIB

Pisma do Wicepremierów i ministrów nadzorujących

czwartek, 08 grudnia 2016

5 grudnia br. Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się do Wicepremierów – Jarosława Gowina i Mateusza Morawieckiego oraz ministrów nadzorujących instytuty badawcze o  wyrażenie negatywnego stanowiska w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych.

Załączniki: pismo do Wicepremiera Jarosława Gowina, pismo do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego

Negatywna opinia KRASP do poselskiego projektu ustawy

czwartek, 01 grudnia 2016

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich wydała negatywną opinię do projektu nowelizacji ustawy o instytutach badawczych, przedstawiając  krytyczne uwagi do proponowanych zmian legislacyjnych.

Załącznik: opinia KRASP

Sąd Najwyższy kwestionuje zgodność z konstytucją RP projektu ustawy o zm. u. o i. b.

Poniedziałek, 28 listopada 2016

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf wystosowała do Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu uwagi Sądu Najwyższego w sprawie poselskiego projektu ustawy o zm. u. o i.b., wykazując niezgodność z Konstytucją RP projektowanych zmian.

Załącznik: opinia Prezes SN

O autonomii jednostek naukowych w opinii Prezesa PAN

Poniedziałek, 28 listopada 2016

22 listopada br. Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński przekazał do Kancelarii Sejmu cenną uwagę w sprawie projektu ustawy o zm. u. o instytutach badawczych pisząc: „Niezbędnym warunkiem do prowadzenia działalności naukowej jest autonomia jednostek naukowych gwarantująca obiektywizm i niezależność prac badawczych”.

Załącznik: opinia PAN

RGNiSW „zdecydowanie odrzuca” projekt ustawy o zm. u. o ib

czwartek, 24 listopada 2016

Uchwała z dn. 10 listopada br., w brzmieniu: „Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowanie odrzuca poselski projekt Ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych z dnia 28 października br. zmieniający zasady wyłaniania władz instytutu badawczego, w szczególności eliminujący postępowanie konkursowe przy powoływaniu dyrektora”, została skierowana przez Przewodniczącego RGNiSW  prof. Jerzego Woźnickiego do zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Załącznik: pismo wraz z uchwałą

WYDARZENIA

Konkurs NUMERUS PRIMUS INTER PARES

wtorek, 24 kwietnia 2018

Towarzystwo Kultury Technicznej zaprasza do udziału w konkursie „NUMERUS PRIMUS INTER  PARES”. Jego celem jest wyłonienie najlepszego w 2017 r. czasopisma technicznego, popularnonaukowego oraz specjalistycznego pod względem upowszechniania wiedzy i kultury technicznej.

Szczegóły w załączniku.

INTARG 2018

wtorek, 24 kwietnia 2018

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2018, podczas których zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania mające zastosowanie w sektorze zdrowia, przemysłu, transportu, jak również poprawiające bezpieczeństwo, jakość i higienę życia, pracy oraz odpoczynku.


Więcej…

Konferencja Naukowa IPOEX 2018 „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”

wtorek, 17 kwietnia 2018

Instytut Przemysłu Organicznego serdecznie zaprasza do udziału w XV edycji Konferencji Naukowej IPOEX 2018 pt. „Materiały Wybuchowe. Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo”, która odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2018 r. w Ustroniu.


Więcej…

„ARCHIMEDES 2018” – innowacje instytutów badawczych docenione

wtorek, 17 kwietnia 2018

W dniach 5 – 8 kwietnia br. odbył się XXI Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2018”. Organizatorem wspólnego stoiska polskich wynalazców była Agencja Promocyjna INVENTOR – wyłączny przedstawiciel moskiewskiej wystawy na Polskę.  Patronat nad  ekspozycją objęła Rada Główna Instytutów Badawczych i Fundacja Kobiety Nauki.


Więcej…

Zaproszenie do udziału w KonkursieTECHNICUS

wtorek, 27 marca 2018

                                                                          

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w Konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny.

Nagrody Technicus są przyznawane raz do roku podczas Targi Książki Akademickiej i Naukowej, które od kilku lat odbywają się w maju na Stadionie Narodowym w Warszawie. Podsumowanie tegorocznej edycji  Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 18 maja 2018 r.


Więcej…

IF rozpoczął realizację czteroletniego projektu ORBIS

piątek, 09 marca 2018

1 marca 2018 r. Instytut Farmaceutyczny (IF) rozpoczął realizację czteroletniego (2018-2022) projektu ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internship Support), w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) Programu Ramowego Horyzont 2020. Inicjatywa utworzenia międzynarodowego konsorcjum i całego projektu powstała w IF w Warszawie, a jej autorem jest dr Piotr Rudzki, Kierownik Zakładu Farmakokinetyki.


Więcej…

NCBJ organizatorem Międzynarodowej Konferencji HTR 2018

piątek, 09 marca 2018

O najbezpieczniejszej i najbardziej obiecującej technologii reaktorów jądrowych – HGTR (High Temperature Gas-cooled Reactors) dyskutować będą przedstawiciele świata nauki i przemysłu podczas Międzynarodowej Konferencji HTR 2018, która odbędzie się w październiku br. w Warszawie. Być może już wkrótce wysokotemperaturowe reaktory jądrowe będą wytwarzać w Polsce energię cieplną dla przemysłu, a w dalszej przyszłości wytwarzać wodór.


Więcej…

Sukces instytutów badawczych w konkursie PPP

piątek, 02 marca 2018

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniły zwycięzców XX edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrody i wyróżnienia przyznano podczas jubileuszowej gali, która odbyła się 1 marca 2018 r. w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Na uroczystości Radę Główną Instytutów Badawczych reprezentował dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB.


Więcej…

Wybitni inżynierowie nagrodzeni – przyznano statuetki „Złotego Inżyniera 2017”

czwartek, 01 marca 2018

28 lutego br. w Warszawskim Domu Technika NOT odbyła się uroczysta gala podsumowująca XXIV plebiscyt o tytuł „Złotego Inżyniera”. Organizatorem plebiscytu jest redakcja dwutygodnika „Przegląd Techniczny – gazety inżynierskiej” oraz Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna. „Złoty Inżynier” to nagroda przyznawana już od 23 lat wybitnym inżynierom, twórcom techniki, wynalazcom i organizatorom życia gospodarczego kraju, która popularyzuje ich dokonania.


Więcej…

W NCBJ powstanie nowe centrum badawczo-wdrożeniowe

środa, 28 lutego 2018

Już niebawem ponad 17,6 mln zł wsparcia unijnego trafi do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku na utworzenie centrum badawczo-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX. Dnia 26 lutego br. umowę w sprawie finansowania projektu podpisali Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janina Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Dyrektor NCBJ, prof. Krzysztof Kurek.


Więcej…

Współpraca IOd z trzema instytucjami naukowymi

środa, 28 lutego 2018

W dniu 16 lutego 2018 r. w rektoracie AGH podpisano umowę o prolongowaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą, niemieckim Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems (IKTS, Germany) Instytutem Odlewnictwa oraz Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN.


Więcej…

Instytuty badawcze podstawą zaplecza naukowego do realizacji programów rządowych w zakresie sektora paliwowo-energetycznego

środa, 21 lutego 2018

Dnia 16 lutego 2018 r. w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia między Ministerstwem Energii oraz Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) reprezentowanym przez dyrektora naczelnego prof. dr hab. inż. Andrzeja G. Chmielewskiego w sprawie współpracy przy rozpatrywaniu zgłoszeń „Innowacje dla energii”. Ze strony IChTJ do współpracy w zakresie realizacji porozumienia zostali wskazani: dr inż. Agnieszka Miśkiewicz oraz dr inż. Marcin Brykała – adiunkci w Zakładzie Naukowym Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej.

Podobne porozumienie podpisali przedstawiciele Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Instytutu Nafty i Gazu, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego oraz Instytutu Energetyki.


Więcej…

Artykuł dr. hab. inż. Adama Witka, prof. ICiMB

piątek, 02 lutego 2018

Na portalu wgospodarce.pl został opublikowany artykuł dr. hab. inż. Adama Witka, prof. ICiMB pt. Dlaczego nie jesteśmy drugą Japonią? Zapraszamy do przeczytania artykułu, który jest dostępny na stronie:

http://wgospodarce.pl/opinie/45812-dlaczego-nie-jestesmy-druga-japonia

 

Rekomendacje ws. budowy reaktora jądrowego przyjęte przez Ministerstwo Energii

środa, 31 stycznia 2018

Zespół ds. analizy i przygotowania warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych – pracujący pod przewodnictwem prof. Grzegorza Wrochny z Narodowego Centrum Badań Jądrowych – przedstawił Ministerstwu Energii raport. Zespół przeprowadził szczegółową analizę wykorzystania tego typu reaktorów do pokrycia krajowego zapotrzebowania na ciepło przemysłowe o temperaturze do 700°C. Spośród analizowanych technologii zarekomendował, jako optymalne, reaktory chłodzone helem (High Temperature Gas-cooled Reactors – HTGR).


Więcej…

20 rocznica pierwszego w Polsce wszczepienia implantu słuchowego do pnia mózgu

czwartek, 25 stycznia 2018

W tym roku obchodzimy 20 rocznicę pierwszej w Polsce operacji wszczepienia implantu słuchowego do pnia mózgu, którą 9 stycznia 1998 r. przeprowadził prof. Henryk Skarżyński we współpracy z naukowcami z Austrii i Niemiec. Polska stała się czwartym krajem na świecie, w którym przeprowadzono tego typu trudny i skomplikowany zabieg. Trwająca 12 godzin operacja zakończyła się sukcesem, a pacjentka prof. Skarżyńskiego uzyskała wyniki nienotowane do tej pory w świecie – po operacji zaczęła swobodnie rozumieć mowę. Takich pacjentów na świecie jest tylko kilkunastu.


Więcej…

Centrum Akceleratorowe IChTJ najszerzej wykorzystywaną polską infrastrukturą badawczą przez jednostki z całego świata

Poniedziałek, 08 stycznia 2018

W roku 2010 Instytut Chemii i Techniki Jądrowej,  za zgodą rządu RP, został mianowany na Collaborating Centre Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W wyniku  modernizacji Centrum, m.in. zakończeniu budowy nowego akceleratora liniowego nominacja ta po wnikliwej ocenie komisji eksperckiej MAEA została przedłużona na lata 2016-2020.


Więcej…

Posiedzenie Rady Głównej Instytutów Badawczych

wtorek, 19 grudnia 2017

 

13 grudnia  br. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów odbyło się piąte posiedzenie RGIB IX kadencji.


Więcej…

100 gigabitów na sekundę z Hamburga do Świerka

czwartek, 30 listopada 2017

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) podpisało umowę ramową o współpracy ze spółką European XFEL GmbH będącą właścicielem ulokowanego w Hamburgu europejskiego lasera na swobodnych elektronach. Umowa ustala warunki i ramy prawne udziału NCBJ w eksploatacji i badaniach prowadzonych z wykorzystaniem tego najpotężniejszego na świecie urządzenia do badania materii, układów chemicznych i biologicznych przy pomocy ultrakrótkich impulsów rentgenowskich.


Więcej…

Laboratorium Jądrowych Technik Diagnostycznych IChTJ koordynatorem projektu regionalnego IAEA

środa, 29 listopada 2017

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) powierzyła Instytutowi Chemii i Techniki Jądrowej, na lata 2018-2021, koordynację projektu regionalnego RER1020 Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems.


Więcej…

Jubileusz 65-lecia Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

środa, 29 listopada 2017

23 listopada 2017 r.w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” miały miejsce uroczyste obchody 65-lecia istnienia ICSO „Blachownia”. Uroczystą akademię uświetniło swoją obecnością blisko 100 osób, a gratulacjom i życzeniom dalszych, owocnych lat działalności Instytutu, nie było końca.


Więcej…

Wojskowy Instytut Medyczny nagrodzony „Perłą Innowacji”

Poniedziałek, 27 listopada 2017

XV jubileuszowa gala Pereł Polskiej Gospodarki odbyła się 24 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas gali zostały wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców z Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas uroczystości  przyznano również „Perły Innowacji” czyli PROGRESS 2017. Kapituła w osobach Krystyny Woźniak-Trzosek – Redaktor Naczelnej Polish Market oraz prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych wybrała firmy oraz jednostkę naukową, które są liderami innowacji i wprowadzają nowatorskie rozwiązania.


Więcej…

Konferencja „Chemiczne Instytuty Badawcze dla rozwoju polskiej gospodarki”

wtorek, 21 listopada 2017

14 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo odbyła się konferencja pt. Chemiczne Instytuty Badawcze dla rozwoju polskiej gospodarki. Współorganizatorem wydarzenia był Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”. Konferencja towarzyszyła 2. Międzynarodowym Targom Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych Warsaw Industry Week.


Więcej…

Kwartalnik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w bazie Web of Science/ESCI

wtorek, 21 listopada 2017

Publikacja „Roads and Bridges-Drogi i Mosty” została zakwalifikowana do bazy Web of Science – Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Obecność w Web of Science/ESCI poszerzy widzialność międzynarodową artykułów publikowanych w kwartalniku, zwiększy cytowania i wskaźnik Hirscha. Dotychczasową widzialność na światowym forum nauki zapewnia obecność w takich bazach bibliograficznych jak: TRID (Transportation Research Board), Scopus (Elsevier), EBSCO.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wyróżniony nagrodą „Laur Innowacyjności”

Poniedziałek, 20 listopada 2017

14 listopada 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT podczas uroczystej Gali podsumowano siódmą edycję Konkursu FSNT-NOT „Laur Innowacyjności” im. Stanisława Staszica. Celem konkursu jest promocja innowacyjnych produktów, technologii i usług, a także innych nowoczesnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.


Więcej…

Nagroda Grand Prix Międzynarodowych Targów w Norymberdze dla Przemysłowego Instytutu Motoryzacji PIMOT

Poniedziałek, 13 listopada 2017

 

W dniach 2 – 5 listopada 2017 r. odbyły się 69. Międzynarodowe Targi „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” w Norymberdze. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 840 wynalazków z 31 krajów całego świata.


Więcej…

biuletyn

ksieg naukowa

wsp

Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój adres e-mail i zapisz się na newsletter.
 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj364

Aktualnie: gości 12, 
botów 2 połączonych
Dzisiaj: Maj 24, 2018