Select language: en pl

  PISMA-OPINIE-DOKUMENTY

  Niedoprecyzowane inwestycje

  środa, 07 listopada 2018

  Rada Główna zgłosiła do MNiSW uwagi wskazujące na niedoprecyzowania w projekcie rozporządzenia MNiSW w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową.

  Załącznik: pismo RGIB do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  Opiniowanie zmiany zasad ewaluacji bez koniecznych analiz, symulacji i oceny skutków

  wtorek, 21 sierpnia 2018

  Rada Główna, pomimo krótkiego terminu konsultacji, oceniła projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, punktując liczne usterki merytoryczne i porządkowe. RGIB zastrzegła, że "Krótki termin konsultacji uniemożliwia Radzie Głównej Instytutów Badawczych przeprowadzenie głębokiej analizy, symulacji i oceny skutków wprowadzenia w życie tego rozporządzenia odnośnie do oceny naukowej instytutów badawczych na tle pozostałych jednostek naukowych". Rada Główna zwróciła się  do Wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o przedłużenie terminu przedstawienia stanowiska w sprawie tego projektu do 31 grudnia br., biorąc pod uwagę, że najbliższa ewaluacja działalności naukowej jest planowana na 2021 rok.

  Załącznik: opinia RGIB skierowana do Wicepremiera J. Gowina w dn. 16 sierpnia br.

  Czy nie za dużo danych trzeba będzie wprowadzać do POL-onu?

  wtorek, 21 sierpnia 2018

  Tę i inne wątpliwości przekazała Rada Główna w opinii do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie danych przetwarzanych w  Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

  Załącznik: Pismo RGIB wysłane do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  RGIB na temat zmiany systemowej w ocenie publikacji naukowych

  wtorek, 21 sierpnia 2018

  16 sierpnia br. RGIB zgłosiła listę uwag do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

  Załącznik: opinia RGIB skierowana do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  RGIB wnioskuje o uzupełnienie wykazu dyscyplin naukowych

  wtorek, 21 sierpnia 2018

  Rada Główna, po zapoznaniu się z opiniami otrzymanymi od instytutów badawczych, w ramach konsultacji  projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych wystąpiła w dn. 16 sierpnia br. z wnioskiem o uzupełnienie  wykazu dyscyplin naukowych, zawartego w tym projekcie.

  Załącznik: pismo RGIB skierowane do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Mullera

  Znaczenie orzeczenia TSUE dla instytutów badawczych w Polsce

  czwartek, 01 marca 2018

  RGIB przekazała do MNiSW opinię w sprawie  potencjalnego wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE na przepisy prawa polskiego w odniesieniu do instytutów badawczych. Sprawa dotyczy swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii i regulacji wynagrodzeń.
  Załącznik: pismo RGIB skierowane do Z-cy Dyrektora Dep. Nauki MNiSW dr Anny Wellisz

  Wdrażanie „doktoratu wdrożeniowego”

  poniedziałek, 19 lutego 2018

  RGIB wydała opinię do projektu rozporządzenia MNiSW w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Wniesione uwagi wskazują na niedostateczne przygotowanie projektu, który nie dość uściśla zasady przeprowadzania doktoratów w przedsiębiorstwach.
  Załącznik: opinia RGIB

  Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz uzgodniony przez RGIB

  środa, 24 stycznia 2018

  W dniu 23 stycznia br. przedstawiciele Prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych w składzie: prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIB spotkali się z Wicepremierem Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. W spotkaniu uczestniczyli także Wiceminister Piotr Dardziński oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW Mateusz Gaczyński.


  Więcej…

  Projekty rozporządzeń wykonawczych do SB:Ł w opinii RGIB

  poniedziałek, 08 stycznia 2018

  Opinia RGIB  w sprawie 9 rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, na którą składają się uwagi ogólne i szczegółowe, została skierowana do Wicepremiera Jarosława Gowina. W piśmie przewodnim Rada napisała: Liczne wady zapisów przygotowanych w oderwaniu od wielopłaszczyznowej działalności podstawowej instytutów badawczych determinują wydanie przez RGIB opinii negatywnej. Transformacja instytutów badawczych w SB:Ł przy pomocy tak zaprojektowanych rozporządzeń wykonawczych miałaby negatywne skutki gospodarcze i społeczne.

  Załączniki:

  Pismo przewodnie

  Uwagi do projektów rozporządzeń wykonawczych

  Pismo Przewodniczącego RGIB do Prezesa Rady Ministrów

  środa, 03 stycznia 2018

  Przewodniczący RGIB skierował do Premiera Mateusza Morawieckiego prośbę o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz, które wcześniej  nie zostały uwzględnione podczas konsultacji projektu.

  Prof. Leszek Rafalski poprosił również Prezesa Rady Ministrów o spotkanie z Prezydium RGIB w celu przedstawienia stanowiska dotyczącego przyszłości instytutów badawczych oraz uzgodnienia kierunków wspólnych działań.

   Załącznik: pismo do Premiera M. Morawieckiego

  Ocena rozporządzeń w sprawach dotyczących DUN

  poniedziałek, 27 listopada 2017

  RGIB zgłosiła uwagi do projektów rozporządzeń MNiSW: w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę oraz w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

  Załącznik: opinia RGIB

  Pismo z MNiSW – pewna część postulowanych przez RGIB uwag do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz uwzględniona

  poniedziałek, 06 listopada 2017

  RGIB otrzymała pismo od Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego informujące, że pewna część uwag Rady Głównej do projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz została zaaprobowana. Obecnie trwa analiza dokumentu, który został przesłany do RGIB w dniu 2 listopada br.

  Załącznik: Pismo od Wiceministra NiSW Piotra Dardzińskiego

  Odpowiedź Ministerstwa Rozwoju w sprawie zwolnień dyrektorów i.b.

  poniedziałek, 30 października 2017

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Finansów Jerzy Kwieciński udzielił odpowiedzi na pismo RGIB z 19 września br., w którym Rada zwróciła się do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego o powód odwołania dyrektorów instytutów badawczych: link

  Niestety w wyjaśnieniach nadesłanych z Ministerstwa nie znajdujemy odpowiedzi na argumenty naszego pisma, ani uzasadnienia aktu odwołania i stylu, w jakim przeprowadzono zwalnianie dyrektorów, a jedynie przywołanie podstaw prawnych.

  Załącznik: pismo z MRiF

  Projekt Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce w opinii RGIB

  poniedziałek, 30 października 2017

  Rada Główna przesłała do Wicepremiera Jarosława Gowina liczne uwagi w sprawie projektów ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  załącznik: uwagi RGIB

  Krytyka projektu ustawy 2.0

  piątek, 06 października 2017

  W dniach 21 – 24 września br. odbyło się XII Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność” zorganizowane w Radomiu-Turnie przez  Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu. Uczestnicy przyjęli bardzo krytyczne stanowisko wobec projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. W podsumowaniu dokumentu napisano, ze „przedstawiony projekt ustawy nie spełni deklarowanych przez Ministra celów, a wręcz przeciwnie będzie źródłem niekorzystnych dla polskiej nauki i gospodarki rezultatów”.

  Załącznik: stanowisko XII Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ „Solidarność”

  Krytyczne uwagi o „Łukasiewiczu” w opiniach resortowych

  czwartek, 28 września 2017

  Na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl , w rubryce „Stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień” (linki zaczynające się od słów: „NOWY_TEKST”) czytamy opinie ministrów nt. projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Dużo uwag krytycznych w stosunku do projektu wskazuje na negatywną ocenę projektu w konsultacjach resortowych.

  Rada Główna zwróciła się do Prezydenta RP o inicjatywę nowelizacji ustawy o instytutach badawczych

  czwartek, 21 września 2017

  W sytuacji forsowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu ustawy Sieć Badawcza: Łukasiewicz oraz masowych odwołań dyrektorów instytutów badawczych – bez podania przyczyn -  RGIB zwróciła się do Prezydenta Andrzeja Dudy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy legislacyjnej polegającej na nowelizacji ustawy o instytutach badawczych. Celem tej zmiany byłoby przyjęcie zasad powoływania i odwoływania dyrektorów instytutów oraz „wprowadzenie nowego rozdziału pt. Sieć instytutów badawczych, określającego zasady tworzenia, funkcjonowania i koordynowania działalności instytutów. To proste rozwiązanie prawne dorowadziłoby do utworzenia kilku sieci instytutów: np. rolniczych, medycznych, technologicznych, powiązanych tematycznie i realizujących duże projekty strategiczne istotne dla gospodarki i bezpieczeństwa Polski.”

  Załącznik: pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy

  RGIB zwróciła się do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań przeciwko destabilizacji instytutów badawczych

  czwartek, 21 września 2017

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się z prośbą do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań, które - zamiast tworzenia nowej ustawy - umożliwią opracowanie prawnych rozwiązań w ustawie o instytutach badawczych. Wskazując na negatywne działania, które są od dwóch lat prowadzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w stosunku do naszych instytutów, napisał: „Obecna sytuacja może doprowadzić do destabilizacji funkcjonowania instytutów badawczych działających głównie na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju polskiej gospodarki.”

  Załącznik: pismo do Premier Beaty Szydło

  RGIB prosi o pomoc Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

  czwartek, 21 września 2017

  „Nauka powinna być apolityczna, a wiedza kreowana w instytutach badawczych – niezależna i obiektywna.” – napisał Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski w liście do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Wskazał na prowadzone od 2 lat przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkodliwe działania oraz zwrócił się do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego o pomoc „w znalezieniu rozwiązań prawnych zapewniających stabilne funkcjonowanie instytutów badawczych, które realizują ważne prace badawcze i wdrożenia na rzecz bezpieczeństwa kraju i rozwoju gospodarki.”

  Załącznk: pismo do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego

  Prośba o podanie uzasadnienia odwołania 12 dyrektorów

  czwartek, 21 września 2017

  Rada Główna zwróciła się z prośbą do Wicepremiera, Ministra Rozwoju i Finansów Mateusza Morawieckiego o podanie merytorycznego uzasadnienia odwołania 12 dyrektorów instytutów badawczych podległych Ministrowi Rozwoju.
  Zwróciła także uwagę, że "od prawie dwóch lat prowadzone są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  działania, które prowadzą do destabilizacji instytutów badawczych i w ten sposób przynoszą szkodę innowacyjności polskiej gospodarki."

  Załącznik: pismo do Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego

  Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność krytycznie o Sieci Badawczej: Łukasiewicz

  poniedziałek, 04 września 2017

  KSN NSZZ Solidarność wydała negatywną opinię o projekcie ustawy o SB: Łukasiewicz świadczącą o poglądach zbieżnych ze stanowiskiem RGIB. W opinii czytamy: "...zaprezentowany projekt ustawy jest de facto projektem o NIT, w którym ujęto część postulatów środowiska instytutów badawczych, przy jednoczesnym wprowadzeniu zapisów, które pozwolą na stopniowe zrealizowanie idei NIT jako jednostki scentralizowanej, utworzonej poprzez zawłaszczenie własności instytutów badawczych".

  Załącznik: opinia KSN NSZZ Solidarność

  Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz w opinii RGIB

  poniedziałek, 28 sierpnia 2017

  Rada Główna przekazała Podsekretarzowi Stanu w MNiSW Piotrowi Dardzińskiemu negatywną opinię w sprawie projektowanej ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Projekt ten jest odnowieniem koncepcji Narodowego Instytutu Technologicznego – wycofanej pod wpływem negatywnych ocen w konsultacjach międzyresortowych i społecznych. RGIB przedstawiła argumenty przeciwko kolejnej wersji proponowanych zmian w obszarze badań i wdrożeń, jak również wypunktowała wady prawne projektu ustawy.

  Załączniki: opinia RGIB, pismo przewodnie do opinii

  6 letnich dni na konsultacje otoczenia prawnego działalności innowacyjnej!

  wtorek, 08 sierpnia 2017

  RGIB przekazała do MNiSW pismo w sprawie opiniowania projektu ustawy  o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Zdaniem Rady ten ważny i złożony dokument powinien być poddany wielostronnej analizie oraz ocenie, których nie można przeprowadzić w terminie wyznaczonym na konsultacje  –  6 dni, w dodatku w okresie urlopowym. Rozwiązania prawne odnoszące się do środowiska instytutów badawczych wymagają szerokich konsultacji z udziałem Rady Głównej Instytutów Badawczych.

  Załącznik: pismo RGIB do Podsekretarza Stanu w MNiSW Piotra Dardzińskiego
   

  Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zaniepokojona projektem ustawy o NIT

  czwartek, 13 lipca 2017

  10 lipca br. w Katowicach obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Na wniosek Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, w tym Regionalnej Sekcji Nauki, jednym z punktów obrad był projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Województwo śląskie jest drugim, po województwie mazowieckim, pod względem liczby instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT.
  Z ramienia NSZZ Solidarność w obradach uczestniczyli dr inż. Kazimierz Siciński, dr inż. Wojciech Pillich, i dr inż. Tadeusz Giza, natomiast Radę Główną Instytutów Badawczych reprezentował dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB.


  Więcej…

  Zmiany w trybie przyznawania kategorii naukowej oraz grantów na badania

  środa, 12 lipca 2017

  Zmiany w trybie przyznania kategorii naukowej oraz grantów badawczych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Narodowego Centrum Nauki zakłada nowelizacja ustawy dotyczącej finansowania nauki, którą Sejm uchwalił 7 lipca br.


  Więcej…

  Wystąpienie prof. Leszka Rafalskiego na posiedzeniu sejmowej Komisji

  czwartek, 22 czerwca 2017

  W dniu 21 czerwca br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży podsumowujące wydatki budżetowe. W posiedzeniu uczestniczył prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, który zabrał głos na temat niskiego wydatkowania środków z budżetu NCBR w 2016 r.

  Załącznik: Spisane wypowiedzi prof. L. Rafalskiego, prof. M. Zembali, prof. Ł. Szumowskiego oraz prof. M. Chorowskiego podczas obrad KENiM
   

  Słowa poparcia dla stanowiska Rady Głównej odnośnie NIT

  poniedziałek, 12 czerwca 2017

  Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich oraz Krajowa Unia Producentów Soków solidaryzują się z RGIB w sprawie dotyczącej projektu ustawy o utworzeniu Narodowego Instytutu Technologicznego. Oba Stowarzyszenia negują pomysł utworzenia centralistycznej struktury i pozbawienia osobowości prawnej instytutów badawczych, które mają być włączone do NIT. 

  Załączniki: opinia STOP, opinia SKUPS

  OIGD również przeciwko utworzeniu NIT

  wtorek, 30 maja 2017

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa skierowała do Piotra Dardzińskiego – Podsekretarza Stanu w MNiSW Wyższego pismo z opinią nt. projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym. Prezentując swoje stanowisko, OIGD podkreśla, że „proponowane w projekcie ustawy zapisy są szczególnie niekorzystne dla współpracy instytutów badawczych z przedsiębiorstwami”.

  Załącznik: opinia OIGD

  Stowarzyszenie Producentów Betonu negatywnie o NIT

  wtorek, 30 maja 2017

  Ze stanowiskiem RGIB w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym solidaryzuje się Stowarzyszenie Producentów Betonu. Wśród wielu zagrożeń i komplikacji spowodowanych powołaniem NIT, obawy Stowarzyszenia budzi zwłaszcza pozbawienie instytutów badawczych osobowości prawnej, co negatywnie odbije się na procesie uzyskiwania certyfikatów jakości, a w konsekwencji utrudni wprowadzenie na rynek wyrobów budowlanych.

  Załącznik: pismo od Ryszarda Zająca – Prezesa SPB

  Uchwała RGNiSW w sprawie projektu ustawy o NIT

  piątek, 26 maja 2017

  Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła uchwałę dotyczącą projektu ustawy o NIT. W treści Uchwały napisano m.in., że „arbitralna konsolidacja instytutów w jeden organizm w sposób drastyczny zakłóci realizację wykonywanych programów, projektów i zadań, Wprowadzając nieunikniony chaos organizacyjny i perturbacje formalne, a także finansowe, co może spowodować naruszenie bezpieczeństwa Państwa, w odniesieniu do projektów i zadań realizowanych w niektórych instytutach.”.

  RGNiSW postuluje wycofanie lub radykalne zmodyfikowanie projektu ustawy o  NIT.

  Załącznik: uchwała RGNiSW

   

   

  Centrum Polskiego Odlewnictwa popiera stanowisko RGIB odnośnie NIT

  piątek, 26 maja 2017

  Prof. Józef Suchy – Przewodniczący Rady Koordynacyjnej Centrum Polskiego Odlewnictwa  wystosował pismo do prof. Leszka Rafalskiego – Przewodniczącego RGIB, w którym popiera stanowisko Rady Głównej w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

  Załącznik: pismo od prof. Józefa Suchego

  Kolejna krytyka projektu ustawy o NIT

  czwartek, 25 maja 2017

  Stowarzyszenie przedsiębiorców przesłało opinię dotyczącą projektu ustawy o NIT do Wicepremiera Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pismo zawiera także prośbę o wnikliwe przeanalizowanie wszystkich opinii środowisk naukowych i gospodarczych w sprawie tego projektu oraz rozważenie możliwości modyfikacji  proponowanej reformy.

  Załącznik: opinia PZO

  Opinia Komitetu Polityki Naukowej do projektu ustawy o NIT

  wtorek, 23 maja 2017

  KPN poddał analizie projektowaną reformę sektora instytutów badawczych i odniósł się bardzo negatywnie do zapisów projektu ustawy o NIT, pisząc m.in. „…proponowane rozwiązania nie gwarantują osiągnięcia zamierzonych celów”. Równocześnie KPN zaproponował reformę bez odbierania instytutom badawczym osobowości prawnej. Cyt. ”Komitet jest zdania, że tworząc NIT jako quasi-holdingową strukturę instytutów badawczych zachowujących osobowość prawną, można osiągnąć wszystkie, dyskutowane wyżej, cele reformy, unikając jednocześnie ogromnego ryzyka chaosu organizacyjnego w momencie tworzenia NIT oraz paraliżu funkcjonalnego, wynikającego z jego nieefektywnej struktury".

  Załączniki: Pismo przewodnie prof. Andrzeja Jajszczyka, Przewodniczącego KPN,

  Opinia KPN

  Opinia KSN NSZZ „Solidarność” w sprawie NIT

  poniedziałek, 15 maja 2017

  Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” wystosowała do Podsekretarza Stanu w MNiSW opinię w sprawie projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

  Załącznik: opinia KSN NSZZ „Solidarności”

  Negatywna opinia RGIB do projektu ustawy o NIT

  czwartek, 04 maja 2017

  Rada Główna skierowała do Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego negatywną opinię, wraz z uzasadnieniem, do projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym.

  Załączniki: pismo przewodnie do opinii, opinia i uzasadnienie do projektu ustawy o NIT

   

  Szkodliwość projektowanej ustawy o NIT

  środa, 26 kwietnia 2017

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski skierował do Premier RP, Prezydenta RP, ministrów, szefów licznych instytucji i organizacji decydenckich oraz przedstawicielskich pisma, w których przedstawił ocenę projektu ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym i zwrócił się z prośbą o wycofanie lub radykalne zmodyfikowanie tego projektu.

  Załącznik: pismo do Premier RP Beaty Szydło

  Prośba o przedłużenie o 2 tygodnie terminu przyjmowania ankiet

  poniedziałek, 13 marca 2017

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Wicepremiera Jarosława Gowina o przedłużenie do 14 kwietnia br., terminu składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej.

  Załącznik: pismo RGIB

  Czy będzie możliwość masowego zasilania ankiety jednostki przed terminem ewaluacji?

  czwartek, 09 marca 2017

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski wystąpił do Wicepremiera Jarosława Gowina z prośbą o zapewnienie możliwości masowego zasilenia danymi - niezbędnymi do przeprowadzenia ewaluacji - „Ankiety jednostki naukowej” – modułu w systemie POL-on.

  Załącznik: pismo RGIB

  Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej zaopiniowana przez RGIB

  czwartek, 09 lutego 2017

  W opinii Rady duży potencjał naukowy instytutów badawczych powinien być wykorzystywany w kraju i za granicą, a więc uwzględniany w różnych pracach MNiSW. RGIB wskazała na pominięcie w projektowanych zapisach dot. Rady Agencji Wymiany Akademickiej przedstawiciela Rady Głównej Instytutów Badawczych.

  Załącznik: pismo skierowane do Wicepremiera J. Gowina

  Ustawa o instytutach badawczych podpisana przez Prezydenta RP

  piątek, 27 stycznia 2017

  Niestety, pomimo zaangażowania wielu osób wspierających RGIB, Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o instytutach badawczych oraz ustawę – Prawo geologiczne i górnicze.
  Nie uznając argumentów przedstawionych przez RGIB oraz nie  przyjmując argumentacji zawartej w piśmie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”, Prezydent nie zawetował ustawy, ani nie skierował jej do Trybunału Konstytucyjnego.

  Opiniowanie projektu polskiego stanowiska w sprawie FP9

  piątek, 27 stycznia 2017

  RGIB przekazała Dyrektorowi KPK Zygmuntowi Krasińskiemu opinię w sprawie dokumentu „The Polish Position Paper on Future Framework Programme”.

  Załącznik: pismo przewodnie oraz opinia

  Wystąpienie "Solidarności" do Prezydenta RP

  czwartek, 19 stycznia 2017

  Przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Bogusław Dołęga wystąpił do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z wnioskiem w sprawie nowelizacji ustawy o instytutach badawczych (...).

  Załącznik: pismo KSN NSZZ „Solidarność"

  Wystąpienie Przewodniczącego RGIB do Prezydenta RP

  poniedziałek, 16 stycznia 2017

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski skierował do Prezydenta RP Andrzeja Dudy prośbę o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności nowelizacji ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze  z Konstytucją lub przekazanie tej nowelizacji Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

  Załącznik: pismo do Prezydenta RP

  Minister nadał nowy statut Państwowemu Instytutowi Geologicznemu – PIB

  piątek, 30 grudnia 2016

  Ograniczenie liczby członków rady naukowej PIG – PIB oraz zmiana proporcji jej składu – to najpoważniejsze zmiany jakie przewiduje nowy statut. 20 grudnia br. – w imieniu ministra środowiska – podpisał go Główny Geolog Kraju prof. Mariusz-Orion Jędrysek. Tego samego dnia dokument wszedł w życie.
  Przedstawiciele Prezydium Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, działającej jeszcze na zasadach częściowej niezależności,  protestują przeciwko narzuconemu statutowi i przestrzegają przed jego negatywnymi skutkami dla Instytutu.

  Załącznik: stanowisko Prezydium Rady Naukowej  PIG – PIB
   

  RGIB krytycznie oceniła Projekt Założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

  wtorek, 27 grudnia 2016

  RGIB skierowała do prof. Marka Kwieka - Dyrektora Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM opinię w spr. publikacji „Projekt Założeń do Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym” (w ramach Programu MNiSW „Ustawa 2.0”). Rada Główna stwierdziła, że projekt jest obarczony licznymi wadami prawnymi, formalnymi i merytorycznymi.

  Załącznik: opinia RGIB

  Prośba do senatorów o wniesienie poprawek

  wtorek, 27 grudnia 2016

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze jest od 19 grudnia br. procedowany w Senacie RP. Rada Główna przesłała do Marszałka Senatu RP oraz do wszystkich senatorów propozycję poprawek oraz zwróciła się z prośbą o ich uwzględnienie.

  Załączniki: list RGIB do Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, opinia Sądu Najwyższego, propozycja poprawek.

  Uwagi w sprawie pomocy publicznej i pomocy de minimis

  wtorek, 13 grudnia 2016

  Rada Główna skierowała do MNiSW uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej lub pomocy de minimis na realizację inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.
  Załącznik: pismo RGIB

  WYDARZENIA

  VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji

  poniedziałek, 26 listopada 2018

  15 listopada br. w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie odbyło się VI posiedzenie RGIB bieżącej kadencji.


  Więcej…

  Konferencja IChTJ i Ministerstwa Energii na temat zaawansowanych materiałów polimerowych dla energetyki

  wtorek, 06 listopada 2018

  Pod hasłem „INNOWACJE DLA ENERGII i nie tylko” 18 października w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej zorganizowano szkolenie na temat zaawansowanych materiałów polimerowych otrzymywanych i modyfikowanych za pomocą promieniowania jonizującego. Współorganizatorem szkolenia było Ministerstwo Energii, a patronat nad tym wydarzeniem objęła Polska Izba Przemysłu Chemicznego. W konferencji wzięło udział ponad 50 przedstawicieli przemysłu, ośrodków naukowych i akademickich (w tym liczne grono doktorantów) oraz innych instytucji, w których radiacyjna modyfikacja polimerów może mieć istotne znaczenie (sterylizacja wyrobów medycznych, produkcja opakowań i folii, składowiska odpadów promieniotwórczych).


  Więcej…

  III Forum Inteligentnego Rozwoju

  środa, 24 października 2018

  Główna problematyka Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbyło się w dniach 18-20 października br. w Uniejowie, skoncentrowana była na zagadnieniach dotyczących innowacji i inwestycji realizowanych w obrębie inteligentnych specjalizacji. Radę Główną Instytutów Badawczych, jednego z patronów honorowych tego międzynarodowego przedsięwzięcia,  reprezentował prof.  Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady.


  Więcej…

  Sukces IChTJ na IWIS 2018

  niedziela, 21 października 2018

  W dniach 15-17 października br. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbyła się XII Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2018.Wśród wielu jednostek naukowych promujących swoje wynalazki, obecny był również Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, który przedstawił cztery nowatorskie rozwiązania. Wszystkie z nich zostały docenione przez międzynarodowe jury. 


  Więcej…

  Instytuty badawcze w świetle Ustawy 2.0 i działania zapowiedziane przez Sekretarza Stanu Piotra Dardzińskiego

  wtorek, 09 października 2018

  W dniu 24 września 2018 r. z inicjatywy i na zaproszenie Piotra Dardzińskiego – Sekretarza Stanu w MNiSW odbyło się spotkanie z dyrektorami instytutów badawczych, które według projektu ustawy mają w przyszłości utworzyć Sieć Badawczą: Łukasiewicz. Oficjalnym tematem spotkania były skutki postanowień Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce,  dotyczące wszystkich instytutów badawczych.


  Więcej…

  Kreatywni młodzi naukowcy z instytutów badawczych nagrodzeni

  wtorek, 09 października 2018

  Po raz dziesiąty samorząd województwa nagrodził tytułem „Innowator Mazowsza” najbardziej kreatywnych naukowców i przedsiębiorców. W gronie nagrodzonych znaleźli się przedstawiciele instytutów badawczych.


  Więcej…

  EUROCORR 2018, czyli jak wszędobylska korozja łączy ekspertów, naukowców i przedsiębiorców oraz instytuty badawcze

  poniedziałek, 08 października 2018

  W dniach 09 - 13.09.2018 w Krakowie odbył się Kongres Europejskiej Federacji Korozyjnej (EFC) EUROCORR 2018 zorganizowany w tym roku przez Polskie Stowarzyszenie Korozyjne. Wysiłkiem PSK oraz Prezydent EUROCORR 2018 i jednocześnie Prezes PSK - dr Agnieszki Królikowskiej (Kierownik Zespołu Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów), w Kongresie wzięło udział  około 1400 uczestników z 57 krajów świata.


  Więcej…

  Biuletyn Informacyjny RGIB, wrzesień 2018

  piątek, 05 października 2018


  Więcej…

  Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach

  środa, 03 października 2018

  W dniach 26-27 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Technologiczne. Główna tematyka obrad skoncentrowana była na zagadnieniach dotyczących funkcjonowania europejskich i krajowych instrumentów wsparcia projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Ważną problematyką podjętą na Forum były zmiany systemowe, planowane na lata 2021-2027, w ramach nowego Programu Ramowego „Horyzont Europa”.

  W Forum uczestniczyli liczni przedstawiciele instytutów badawczych, w tym prof. Leszek Rafalski – Przewodniczący RGIB, prof. Henryk Skarżyński – Wiceprzewodniczący RGIB,  dr Andrzej Krueger – Wiceprzewodniczący RGIB, prof. Zbigniew Śmieszek – Honorowy Wiceprzewodniczący RGIB.


  Więcej…

  Uroczysta ogólnopolska inauguracja nowego roku akademickiego

  środa, 03 października 2018

  źródło zdjęcia: FB Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  W dniu 30 września br. Przewodniczący  RGIB prof. Leszek Rafalski, na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, uczestniczył w ogólnopolskiej inauguracji roku akademickiego 2018/2019.


  Więcej…

  Dr Cezary Możeński uhonorowany medalem im. Ignacego Mościckiego

  środa, 26 września 2018

  Z przyjemnością informujemy, że członek Rady Głównej Instytutów Badawczych dr inż. Cezary Możeński, prof. nadzw., wieloletni dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych (INS) został uhonorowany medalem im. Ignacego Mościckiego za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej, stanowiące podstawę wdrożeń przemysłowych innowacyjnych produktów i procesów chemicznych. Uroczystość miała miejsce 17 września 2018 r. podczas otwarcia 61 Zjazdu Naukowego Polskiego  Towarzystwa Chemicznego w Krakowie.


  Więcej…

  Polsko-Brytyjskie Forum Nauki

  piątek, 21 września 2018

  Dwudniowa konferencja – wspólna inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ambasady Brytyjskiej odbyła się w dniach 13-14 września br. w Warszawie. Naukowcy, technolodzy i innowatorzy dyskutowali o wdrażaniu w życie codzienne technologii, budowaniu relacji pomiędzy nauką a biznesem oraz skutecznej komercjalizacji innowacji. W Forum uczestniczył Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski oraz przedstawiciele 13 instytutów badawczych.


  Więcej…

  I Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering

  czwartek, 20 września 2018

   

  Instytut Obróbki Plastycznej i firma Usługi Ślusarskie Cut-Steel zapraszają do udziału w I Ogólnopolskim Seminarium Spark Plasma Sintering, które odbędzie się 24 października 2018 roku w Poznaniu, w siedzibie Instytutu Obróbki Plastycznej przy ul. Jana Pawła II 14.


  Więcej…

  „BUDOWNICTWO DREWNIANE – TRENDY I WYZWANIA”

  środa, 05 września 2018

  Instytut Technologii Drewna zaprasza na konferencję naukowo-techniczną „BUDOWNICTWO DREWNIANE – TRENDY I WYZWANIA”

  Konferencja odbędzie się 16 października 2018 r. w ITD w Poznaniu. Głównym jej celem jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń z zakresu budownictwa drewnianego w Polsce.

  Przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy oraz trendy innowacyjne i rozwojowe, w szerokim aspekcie tego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem: kształtowania formy i rozwiązań techniczno-materiałowych, modelowania i obliczania konstrukcji, złączy i wzmacniania elementów konstrukcyjnych, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony drewna przed wilgocią i destrukcją biologiczną.

  Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się w załączniku oraz na stronie: https://www.itd.poznan.pl/pl/aktualnosci/konferencja-budownictwo-drewniane-2018.

  Cywilne instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej

  wtorek, 24 lipca 2018

  18 lipca br. z inicjatywy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasza Zdzikota, przy współpracy MON, Rada Główna Instytutów Badawczych zorganizowała konferencję pt. Cywilne  instytuty badawcze na rzecz obrony narodowej. Celem konferencji było przedstawienie opracowanych przez cywilne instytuty badawcze rozwiązań na rzecz obronności państwa.


  Więcej…

  Powołanie Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu POLTRIN

  wtorek, 17 lipca 2018

  Trzy instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Infrastruktury – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network – POLTRIN).


  Więcej…

  W NCBJ powstanie laser na swobodnych elektronach

  wtorek, 10 lipca 2018

  Projekt PolFEL polskiego lasera na swobodnych elektronach, przygotowany przez konsorcjum ośmiu jednostek naukowych, uzyska finansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Decyzja o przeznaczeniu na ten cel kwoty ponad 118 mln. zł dotarła do Narodowego Centrum Badań Jądrowych, w którym powstać ma nowe urządzenie badawcze. Polski projekt będzie wspierany naukowo i technicznie m.in. dzięki współpracy NCBJ z twórcami najpotężniejszego tego typu urządzenia na świecie pracującego od roku w Hamburgu.


  Więcej…

  Konferencja w IChTJ w ramach projektu RER1020

  wtorek, 03 lipca 2018

  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej wraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) zorganizował pierwsze spotkanie koordynacyjne regionalnego projektu Agencyjnego RER1020 Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems.


  Więcej…

  KOMEL nagrodzony w Konkursie „Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018”

  piątek, 29 czerwca 2018

  Podczas Gali VI edycji ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL został dwukrotnie uhonorowany:

  –  uzyskał tytuł „Innowacyjna Firma na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności",

  –  otrzymał statuetkę „Lider Innowacyjności Bezpieczeństwa Państwa".

  Uroczystość odbyła się 21 czerwca 2018 r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Minister Paweł Soloch.


  Więcej…

  Forum Wizja Rozwoju

  środa, 27 czerwca 2018

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski brał udział w Forum Wizja Rozwoju, w którym uczestniczyli m.in. Premier Mateusz Morawiecki, Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju, Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Maciej Chorowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


  Więcej…

  Kryształowa Brukselka 2018 dla PIAP

  piątek, 08 czerwca 2018

  Nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii nauka – instytuty badawcze otrzymał Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Statuetkę oraz dyplom odebrał. dr inż. Piotr Szynkarczyk,  prof. nadzw – Dyrektor PIAP podczas uroczystej gali, która odbyła się 6 czerwca br. w Warszawie.


  Więcej…

  Biuletyn Informacyjny RGIB, maj 2018

  wtorek, 05 czerwca 2018


  Więcej…

  Wizyta Dyrektora Agencji Energii Jądrowej OECD w NCBJ

  wtorek, 05 czerwca 2018

  29 maja br. Narodowe Centrum Badań Jądrowych odwiedził William D. Magwood IV – Dyrektor Generalny Agencji Energii Jądrowej OECD wraz z towarzysząca mu delegacją. Spotkaniu w NCBJ przewodniczył Andrzej Piotrowski – doradca Ministra Energii, a udział wzięli w nim także prof. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) oraz gospodarze – kierownictwo NCBJ z Dyrektorem, prof. Krzysztofem Kurkiem na czele.


  Więcej…

  XI edycja Multidyscyplinarnej Konferencji Nauki o Leku – MKNOL2018

  wtorek, 05 czerwca 2018

  Instytut Farmaceutyczny zaprasza na XI Multidyscyplinarną Konferencję Nauki o Leku- MKNOL2018. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2018r. w Warszawie.


  Więcej…

  Seminarium Obróbki Plastycznej podczas targów ITM Polska 2018

  poniedziałek, 04 czerwca 2018

  Instytut Obróbki Plastycznej zaprasza do udziału w Seminarium Obróbki Plastycznej pt. „Innowacje w zastosowaniach przemysłowych”, które odbędzie się dnia 6 czerwca 2018 r. w godz. 09.30–14.00 w Poznaniu podczas Targów ITM Polska 2018.


  Więcej…

  biuletyn

  ksieg naukowa

  wsp

  Chcesz być na bieżąco? Zostaw nam swój adres e-mail i zapisz się na newsletter.