Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

piątek, 5 lutego 2021
Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”  podsumowując webinarium TERAZ POLSKA NAUKA  poinformował o planowanym opracowaniu raportu o roli nauki wobec potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, gospodarki i polityk publicznych i zwrócił się do uczestników z prośbą o wypełnienia ankiety, która będzie pomocna do dalszych prac.

Biuro RGIB w imieniu Prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych przekazało następujące uwagi:

Wydarzenie / cykl wydarzeń nt. roli nauki polskiej wobec potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, gospodarki oraz polityk publicznych

Zdaniem Rady Głównej Instytutów Badawczych to wydarzenie powinno mieć charakter cykliczny, ze względu na zmieniające się uwarunkowania prawne.
Rada Główna deklaruje współprace przy organizacji takiego cyklu wydarzeń, a w szczególności przy opracowywaniu mechanizmów wspierających działania pomiędzy jednostkami naukowymi a biznesem (np. doskonałość wdrożeniowa - jako element współpracy nauki z biznesem, nowe kryteria oceny jednostek naukowych uwzgledniające współpracę z przedsiębiorstwami, zasady dotowania jednostek naukowych w celu prowadzenia badan wyprzedzających).

Nauka a gospodarka innowacyjna

 - Czy polska nauka ma gotowe propozycje dotyczące współpracy z biznesem (gotowe produkty dla biznesu) i w jakich obszarach?

Rada Główna Instytutów Badawczych opracowała koncepcję systemu skutecznego wdrażania nowych technologii pod nazwą „Doskonałość wdrożeniowa”. Przedstawiamy najważniejsze korzyści z wprowadzenia spójnego systemu doskonałości wdrożeniowej:

 - zwiększenie skuteczności wdrażania i skrócenie czasu na przeprowadzenie całego cyklu badawczo-wdrożeniowego;
 - charakter motywacyjny poprzez uzależnienie uzyskania korzyści finansowych przez jednostkę naukową (instytut) i twórców nowych technologii od zyskowności wdrożonego rozwiązania;
 - przeznaczanie dotacji budżetowej przez jednostki naukowe (instytuty) na generowanie nowych pomysłów (koncepcji), przeprowadzenie badań wstępnych (rozpoznawczych),
 - przygotowanie ofert dla przedsiębiorców i wniosków na projekty badawczo-rozwojowe;
 - stworzenie systemu finansowania jednostek naukowych (instytutów) w coraz większym stopniu ze strony przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces wdrożeniowy;
 - stworzenie możliwości dobrego zarabiania przez twórców nowych produktów i technologii, co zachęci młodych, kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi do prowadzenia działalności badawczo-wdrożeniowej;
 - lepsze wykorzystanie kompetencji i możliwości weryfikacji powstających technologii przez firmy inżynieryjno-projektowe oraz zmniejszenie ryzyka nieosiągnięcia celu wdrożeniowego;
 - utworzenie bazy innowacyjnych produktów i technologii, które nie zostały wdrożone, a posiadają potencjał innowacyjny do twórczego wykorzystania przez innych przedsiębiorców, zwłaszcza nowo powstających (start-up'y).

 - W jakich obszarach i w jakiej formie byłoby oczekiwane wsparcie naukowe dla biznesu?

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (2.0) ma pobudzać doskonałość naukową, co oznacza, że kryteria ewaluacji jednostek naukowych nie są nakierowane na motywację do działalności wdrożeniowej, polegającej na zastosowaniu wyników prac badawczo-rozwojowych w praktyce przemysłowej. Dlatego też pożądane staje się wprowadzenie zasad doskonałości wdrożeniowej. Instytuty badawcze mają wspierać przedsiębiorców w działalności rozwojowej tak, aby mogli konkurować nowymi produktami i nowymi, coraz lepszymi technologiami. Potrzebne jest rozszerzenie kryteriów oceny parametrycznej ściśle powiązanych z efektami działalności wdrożeniowej. Aby zwiększyć skuteczność wdrażania przez przedsiębiorców wyników prac B+R, potrzebne są zmiany systemowe, które obejmą wszystkie etapy tworzenia i wprowadzania nowych technologii do praktyki przemysłowej. Rozwiązania te spowodują skuteczne motywowanie twórców technologii oraz jednostek naukowych (instytutów), dysponujących potencjałem badawczym i zapewnią odpowiednie warunki do tworzenia nowych technologii. Najlepszym motywatorem będzie zapewnienie jednostce naukowej i twórcom technologii wynagrodzeń będących częścią korzyści (zysków) uzyskiwanych przez przedsiębiorcę z zastosowania nowej technologii („success fee”), w oparciu o obowiązujące prawo. Doskonałość wdrożeniowa wymaga zmian w zasadach organizacji, realizacji i zarządzania rezultatami projektów badawczo-rozwojowych.
Rada Główna proponuje zwiększenie liczby punktów przyznawanych za efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych, za osiągnięcia w zakresie komercjalizacji oraz przy ocenie wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Zapewni to uzyskanie dotacji podmiotowej jednostkom naukowym (instytutom) w wysokości uzależnionej także od wymiaru współpracy z przedsiębiorstwami, z przeznaczeniem na realizację badań wyprzedzających i wstępnych (rozpoznawczych), których wyniki będą podstawą do przygotowania ofert na wykonanie pracy/projektu B+R dot. opracowania nowego produktu lub technologii na rzecz przedsiębiorców.

 - Ważne są dodatkowe regulacje w umowach konsorcjum i na dofinansowanie projektu przez NCBR.

Zakładając, że NCBR chce motywować do sprawnego tworzenia i wdrażania nowych technologii, należy zapewnić jednostce naukowej (instytutowi współrealizującemu projekt) udział w korzyściach (przyszłych zyskach) uzyskiwanych przez przedsiębiorcę po wdrożeniu wyników projektu. Kluczem do sukcesu jest stworzenie warunków do ścisłej współpracy pracowników jednostki naukowej (instytutu) z technologami przedsiębiorcy i/lub pracownikami centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorcy, w ramach jednego zespołu opracowującego nową technologię i tworzącego wynalazki oraz ustalenie zasad (regulaminu) motywacji członków zespołu (wynagrodzenie uzależnione od wkładu twórczego, skuteczności działania, a zwłaszcza zyskowności wdrożonej technologii, zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej).

 - Istotne jest zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego wdrożenia rezultatów projektu przez przedsiębiorcę (lidera)

Do współpracy B+R i realizacji projektów będą powoływane zespoły składające się z pracowników jednostki naukowej i przedsiębiorcy (potencjalni autorzy technologii i twórcy wynalazków). W ramach tworzonych Centrów B+R przedsiębiorcy będą dążyć do sprawdzania nowych technologii w skali pilotażowej. Podstawową zasadą powinno być przekazywanie majątkowych praw autorskich przedsiębiorcy oraz współwłasność praw do patentów przedsiębiorcy i jednostki naukowej z deklaracją cesji praw do patentu na rzecz przedsiębiorcy wdrażającego wyniki prac B+R na zasadach rynkowych (na podstawie zyskowności produkcji według wdrożonej technologii).

 - Zarządzanie rezultatami projektów B+R w przypadku odstąpienia lidera od wdrożenia

Agencja Rozwoju Przemysłu utworzy i będzie zarządzać bazą nowych technologii powstałych w wyniku realizacji projektów dofinansowanych, aktywnie poszukiwać innego przedsiębiorcy zainteresowanego wdrożeniem rezultatów projektu, włączając jednostkę naukową do akcji promocyjnej, rozmów technicznych, a zwłaszcza do wdrożenia rezultatów projektów z nowym partnerem biznesowym.

 - Nowelizacją rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

To bardzo ważne rozporządzenie, które decyduje o kategorii jednostki naukowej, a tym samym o wysokości jej dofinansowania.

Istotnym elementem oceny jednostki naukowej jest jej aktywność w realizacji projektów badawczych. W projekcie rozporządzenia przyjęto, że punkty za projekty badawcze finansowane przez niektóre ośrodki (np. UE, NCBR, NCN) są nieograniczone.

Jednostki naukowe oprócz ww. projektów realizują także bardzo poważne prace badawcze, finansowane ze środków własnych przedsiębiorstw, których celem jest opracowanie konkretnych rozwiązań oraz ich skomercjalizowanie i wdrożenie. Wartość projektów badawczych finansowanych przez przedsiębiorstwa jest zróżnicowana: od kilkudziesięciu tysięcy do wielu milionów złotych. Wynikiem tych prac są konkretne rozwiązania i wdrożenia.

Znaczenie tak bardzo ważnych prac badawczych zostało w rozporządzeniu całkowicie zmarginalizowane. Przyczyną tego jest ograniczenie liczby punktów uzyskiwanych w wyniku współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, o której mowa w § 22 ust. 4 pkt 3: …”nie więcej niż 10-krotność liczby N”. Punkty za przychody z projektów badawczych finansowanych ze środków własnych przedsiębiorstw, które mają istotny wpływ na rozwój gospodarki, jako jedyne zostały ograniczone.

W wyniku tego ograniczenia dorobek związany z realizacją projektów badawczych oraz ich komercjalizacją i wdrożeniem, jest drastycznie nieproporcjonalny w porównaniu z dorobkiem publikacyjnym. Z przyjętych w omawianym rozporządzeniu zasad oceny jednostek naukowych wynika, że ważne dla gospodarki projekty badawcze sfinansowane i wdrożone samodzielnie przez przedsiębiorstwa, mogą stanowić nie więcej niż 2-3% dorobku publikacyjnego.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.