Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Main Menu

Tags

A A A

poniedziałek, 5 lipca 2021
W dniu 1 lipca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

W art. 3 zmieniony został art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. Szczególnie istotne jest dodanie nowego ust. 1a w tym artykule o następującym brzmieniu:
„1a. na wniosek ministra kierującego działem administracji rządowej lub Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów może, za zgodą ministra nadzorującego, nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, zgodnie z zakresem działania określonym w statucie instytutu, w celu realizacji zadań z zakresu określonego w art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, jeżeli realizacja zadania ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki i innowacyjności, rozwoju społeczeństwa informacyjnego lub cyfryzacji procesów instytucji publicznych i równocześnie niezbędne jest niezwłoczne rozpoczęcie jego realizacji”.

Zwrócić należy uwagę, że ustęp ten dotyczy nowego art. 10c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, z którego wynika, że:

„Prezes Rady Ministrów może powierzać podmiotom zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, o których mowa w przepisach o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, zwanym dalej „zleceniobiorcami”, realizację zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, zwanych dalej „projektami”, w tym:
1) budowę, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych;
2) świadczenie usług towarzyszących i doradztwa specjalistycznego;
3) prowadzenie działań informacyjnych;
4) zwiększanie lub poszerzanie zakresu oddziaływania innych wykonywanych przez zleceniobiorców zadań na sektor publiczny;
5) zwiększanie lub utrzymanie zdolności zleceniobiorców do realizacji zlecanych zadań;
6) wspieranie podmiotów wykonujących zadania publiczne w ich realizacji”.

Z artykułu tego wynika również, że powierzenie realizacji projektu nastąpi w drodze decyzji Prezesa Rady Ministrów.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.