Select language: en pl

  Powołanie Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu POLTRIN

  Trzy instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Infrastruktury – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego zawarły porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Sieci Instytutów Badawczych Transportu (Polish Transport Research Institutes Network – POLTRIN).

  Uroczyste podpisanie porozumienia, którego sygnatariuszami byli: Minister Andrzej Adamczyk, prof. Leszek Rafalski – Dyrektor IBDiM, dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. nadzw. – Dyrektor ITS oraz dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor IK, odbyło się 16 lipca br. w Ministerstwie Infrastruktury.   

  Tematyczna sieć powstała w wyniku oddolnych działań instytutów badawczych i jest rozwiązaniem niskokosztowym. Ideą zawartego porozumienia jest wzmacnianie potencjału instytutów badawczych, umożliwiające realizację dużych projektów badawczych na rzecz rozwoju transportu, gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw.

  Instytuty prowadzą komplementarną działalność i już od wielu lat współpracują zarówno w zakresie projektów naukowo-badawczych, jak i np. w obszarze certyfikacji. Łączy je wiele umów doraźnych i długoterminowych. Utworzenie sieci pozwoli usystematyzować te działania oraz ułatwi podejmowanie wspólnych inicjatyw. Szczególnie znaczenie będą mieć przedsięwzięcia związane z dużymi projektami transportowymi w skali całego kraju, takimi jak budowa nowych dróg i autostrad oraz  modernizacja linii kolejowych.

  Porozumienie trzech instytutów działających w obszarze transportu  jest ważną inicjatywą w kontekście wyzwań stojących przed Polską, związanych m.in. z elektromobilnością, autonomicznością w transporcie, kolejami dużych prędkości, niskoemisyjnym transportem zbiorowym, transportem intermodalnym, jak również z budową centralnego portu komunikacyjnego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

  Zakres działalności w ramach porozumienia

  Instytuty podejmują współpracę w szczególności w zakresie:

  –  wykonywania zadań ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, niezbędnych dla zapewnienia  rozwoju innowacyjnego, efektywnego, bezpiecznego oraz niskoemisyjnego transportu lądowego;

  –  identyfikowania wspólnych problemów dotyczących sektora i podejmowanie działań mających na celu ich rozwiązanie przy pomocy wiedzy eksperckiej, potencjału naukowego i aparatury badawczej będącej w dyspozycji instytutów;

  –  kształtowania strategicznych programów badawczych oraz inicjowania i realizacji wspólnego programu badawczo-wdrożeniowego w obszarze transportu lądowego;

  –  realizacji wspólnych prac naukowych i rozwojowych oraz wdrażania i upowszechniania ich wyników;

  –  współpracy pomiędzy laboratoriami, którymi dysponują instytuty oraz wymiany doświadczeń badawczych;

  –  reprezentowania Sieci na arenie międzynarodowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.