Select language: en pl

  Instytut Badawczy Leśnictwa - projekty realizowane w ramach 7 Programu Ramowego

  Instytut Badawczy Leśnictwa bierze udział w pięciu projektach realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego, z czego dwa: BACCARA (Bioróżnorodność a zmiany klimatu – analiza ryzyka) i FlexWood (Elastyczny Łańcuch Dostaw Drewna), zostały już zakończone.

   

  Głównym celem projektu BACCARA było  stworzenie podstaw naukowych pozwalających na opracowanie narzędzi umożliwiających leśnikom i instytucjom zarządzającym lasami, dokonania oceny zagrożeń dla europejskiej bioróżnorodności leśnej oraz ewentualnych strat na produkcyjności lasów, wynikających ze zmian klimatycznych.

  Finalnymi produktami projektu BACCARA są dwa dokumenty:

  1. What to grow? Guidelines for forest managers.

  2. “What-to-combat” guidelines for forest health organisations.

  Pierwszy stanowi rodzaj poradnika dla zarządców lasów w Europie, zawierającego wskazania odnośnie kształtowania składu gatunkowego lasów w warunkach przewidywanych zmian klimatu, w oparciu o wyniki analizy multikryterialnej. Drugi to poradnik dla instytucji i organizacji odpowiedzialnych za zdrowotność lasów, zawierający wskazania dotyczące zagrożeń ze strony szkodników i chorób w aspekcie zmian klimatycznych, wraz z ogólnodostępną bazą danych na serwerze EFI.

  Ogólnym celem projektu „FlexWood” było zbudowanie nowoczesnego systemu logistycznego, który umożliwi uzyskanie dodatkowych korzyści w całym systemie dostaw drewna. W założeniach system miał obejmować:

  - gromadzenie zaawansowanej informacji o jakości i ilości zasobów drzewnych powstałej w oparciu o nowoczesną technologię (m.in. skaning naziemny i lotniczy);

  - modele optymalizacyjne do taktycznego i operacyjnego planowania przerzynki, pozyskania, transportu drewna,

  - modele optymalizacyjne i udoskonalone procesy w ramach koncepcji nowoczesnej i elastycznej produkcji zakładów przerobu drewna (tartaków);

  - udoskonaloną wymianę informacji między poszczególnymi elementami łańcucha dostaw drewna w celu stworzenia nowej wiedzy dla systemów wspierających podejmowanie decyzji.

  Koncepcje zastosowane w projekcie FlexWood prowadzą do szybszej i elastyczniejszej odpowiedzi na zmiany w potrzebach rynku i możliwej podaży surowca. Na poziomie całego konsorcjum projektu istniejące rozwiązania były testowane i w razie konieczności, w pierwszym etapie prac, dalej rozwijane i adaptowane. W drugim etapie pojedyncze rozwiązania były łączone w sposób pozwalający na modelowanie całego przepływu informacji pod kątem zwiększenia wydajności, jakości i zmniejszania kosztów. Koncepcje opracowane w ramach projektu wdrażano w różnym zakresie w poszczególnych krajach partnerskich. W warunkach skoncentrowano się przede wszystkim na ocenie przydatności idei zaproponowanej w projekcie FlexWood, zwłaszcza nowoczesnej techniki i technologii, w odniesieniu do inwentaryzacji lasu oraz wykonywania szacunków brakarskich.