Select language: en pl

  pisma - opinie - dokumenty

  50% kosztów uzyskania przychodów dla naukowców z instytutów badawczych

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z wnioskiem, aby w trybie nowelizacji dodać w art. 116 ustęp 8 do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. lipca 2018 r. w brzmieniu: „Przepisy art. 116 ust. 7 stosuje się odpowiednio do pozostałych pracowników zatrudnionych w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art.7.1, prowadzących działalność naukową określoną w art. 4.1”. W piśmie czytamy: „Wobec faktu, że nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach badawczych oraz pracownicy naukowi instytutów badawczych wykonują zadania o takim samym charakterze, spełniając kryteria działalności naukowej, brak powodu, żeby pracownicy instytutów byli dyskryminowani poprzez inne traktowanie przez prawo podatkowe.”

  Załącznik: pismo RGIB

  Dwóch promotorów doktoratów interdyscyplinarnych?

  Rada Główna zwróciła się do Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z pytaniem, czy praca doktorska obejmująca połączone dyscypliny nauki może mieć dwóch promotorów. Przed zmianami prawnymi było możliwe prowadzenie doktoratów przez dwóch promotorów z dwóch dyscyplin, odpowiadających specjalnościom doktorantów. Po zmniejszeniu liczby dyscyplin przez ich połączenie, np. inżynierii lądowej z transportem powstał problem.

  Załącznik: pismo RGIB

  W sprawie wynagrodzeń pracowników naukowych

  Przewodniczący RGIB prof. Leszek Rafalski zwrócił się z prośbą do wicepremiera Jarosława Gowina o jednakowe wynagradzanie pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach badawczych oraz w innych jednostkach naukowych.

  Załącznik: pismo Przewodniczącego RGIB

  Pierwsze rozporządzenia wykonawcze do ustawy SBŁ

  Rada Główna zaopiniowała projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie statutu Centrum Łukasiewicz oraz rozporządzenia MNiSW w sprawie wykazu stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania, do którego wniosła liczne uwagi.

  Załączniki: opinia w spr. statutu, opinia w spr. stanowisk z załącznikiem

  Wyłączenie instytutów badawczych spod Krajowego Zasobu Nieruchomości

  Przewodniczący RGIB wystąpił do Sekretarza Stanu w MNiSW - Pełnomocnika Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych Piotra Dardzińskiego o podjęcie działań, mających na celu wyłączenie instytutów badawczych z postanowień projektu z dn. 13.02.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Prof. Leszek Rafalski napisał, że "Instytuty badawcze powinny zachować swoje obecne nieruchomości w celu zapewnienia dalszego rozwoju" oraz wskazał przykłady wykorzystywania zajmowanych gruntów i budynków.

  Załącznik: pismo Przewodniczącego RGIB