Select language: en pl

  KSIĘGARNIA NAUKOWA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

  Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w straży pożarnej

  Tytuł: „Wspomaganie procesów zarządzania działaniami w straży pożarnej”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Redakcja naukowa: dr inż. Jacek Roguski
  ISBN: 978-83-61520-75-7
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 148

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Opis:
  Zarządzanie odgrywa coraz większą rolę we współczesnych formach kierowania. W odniesieniu do służb ratowniczych widać, iż pojawiające się różne zagrożenia wymuszają potrzebę systemowego przygotowania i wdrażania nowych, skutecznych form organizacji działań oraz likwidacji skutków zagrożeń. Możemy doskonalić nasze systemy decyzyjne, tak aby spełniały swoją rolę w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego w każdej postaci. W odniesieniu do prowadzonych akcji ratowniczych może to być zmiana sposobu pojmowania zarządzania logistycznego jako zbioru uporządkowanych działań po wystąpieniu danego zdarzenia oraz przygotowania się na wypadek nadejścia sytuacji kryzysowej. Od sprawnego zarządzania logistycznego oraz nadzoru eksploatacji zależeć będzie możliwość współpracy podmiotów ratowniczych uczestniczących w działaniach ratowniczych. Z tego też względu tak ważne jest pozyskiwanie niezbędnych informacji w czasie rzeczywistym, dla racjonalnego i technicznie uzasadnionego zarządzania eksploatacją, działaniami logistycznymi oraz pozyskiwania niezbędnych informacji pod kątem ich wykorzystanych w tworzonych systemach informatycznych wspomagających organizację działań.

  Publikacja opracowana w ramach projektu nr DOBR BIO4/051/13087/2013 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pod tytułem „Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia straży pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania".

  Systemy oddymiania klatek schodowych

  Tytuł: Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 „Systemy oddymiania klatek schodowych”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Zespół redakcyjny: dr inż. Grzegorz Kubicki, dr inż. Dariusz Ratajczak, mgr inż. Tomasz Kiełbasa
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 60

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Wytyczne przeznaczone są dla uczestników procesu inwestycyjnego w tym architektów i projektantów systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych, właścicieli i zarządców tych obiektów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, jak również dla producentów wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej. Niniejsze wytyczne mają na celu wskazanie propozycji zasad ujednolicenia projektowania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach pod kątem możliwości skutecznego użycia tych systemów podczas ewakuacji a także ich wykorzystania przez służby ratownicze prowadzące działania ratowniczo-gaśnicze.

  Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych

  Tytuł: Wytyczne CNBOP-PIB W-0004:2017 „Konserwacja dźwiękowych systemów ostrzegawczych”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Seria: Wytyczne CNBOP-PIB
  Rok wydania: 2017
  Liczba stron: 32

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Niniejsze wytyczne to nowa pozycja techniczne dostępna w nieodpłatnej ofercie CNBOP-PIB, stanowiąca podsumowanie wyników analizy i syntezy normy PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz innych norm związanych z dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi w zakresie konserwacji. W wytycznych zawarto przykładowe protokoły z wykonanej konserwacji, które mogą być przydatne dla specjalistów-konserwatorów w czasie prowadzenia czynności konserwacyjnych.

  Okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne są niezbędne, aby zapewnić ciągłość działania dźwiękowego systemu ostrzegawczego. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych (w tym elementów DSO) w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Obecnie obowiązująca w Polsce norma dotycząca konserwacji DSO to PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Norma ta nie opisuje w sposób wyczerpujący czynności konserwacyjnych, które należy wykonywać po zainstalowaniu DSO w obiekcie budowlanym.

  Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej

  Tytuł: „Koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długookresowej”
  Autorzy: dr inż. Dariusz Wróblewski
  ISBN: 978-83-61520-63-4
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 421

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Przedmiotem dzieła jest koncepcja systemu ratowniczego w perspektywie długoterminowej, przedstawiona jako złożony problem organizacyjny i społeczno-gospodarczy, który bezpośrednio wpływa na sprawne i efektywne reagowania […]. Problematyka zawarta w recenzowanym dziele jest bardzo istotna z puntu widzenia środowiska bezpieczeństwa ludności, biorąc pod uwagę efektywność i sprawność reagowania wybranych podmiotów bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Środowisko bezpieczeństwa cechuje duża dynamika zmian oraz wysoki stopień nieokreśloności zachodzących w nim procesów. Sytuacja ta spowodowana jest przybierającym, co do intensywności oraz różnorodności sfer procesem globalizacji, a także poszerzającym się spektrum wyzwań i zagrożeń. W kształtowaniu bezpieczeństwa ludności, efektywność reagowania odgrywa bardzo istotną rolę. Zachodzi zatem potrzeba pogłębionych badań tego procesu na rzecz optymalizacji zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o wyraźnie sprecyzowane kryteria, do których zalicza się funkcjonowanie systemu ratowniczego w perspektywie przyszłościowej [...]. Treści zawarte w monografii są użyteczne i mogą stanowić podstawę do kolejnych opracowań naukowych i koncepcyjnych strukturalno-administracyjnych. […] Merytorycznie dzieło wyczerpuje w zasadniczej mierze treści zakreślone jej tematem i może stanowić wartość twórczą w procesie dydaktycznym wyższych uczelni oraz być pomocne przy usprawnianiu funkcjonowania ratownictwa w Polsce. […] ma podstawy, aby stać się przedmiotem zainteresowania instytucji zajmujących się reagowaniem (ratownictwem), a także ośrodków kształcenia w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.

  Z recenzji dr. hab. Bogdana Kosowskiego, prof. WSZOP
  Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

  Więcej…

  CZERWONA KSIĘGA ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA. Techniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem ratowników, osób zagrożonych i budynków

  Tytuł: „CZERWONA KSIĘGA ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA. Techniczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem ratowników, osób zagrożonych i budynków”
  Autorzy: Praca zbiorowa
  Redakcja naukowa: dr inż. Dariusz Wróblewski
  ISBN: 978-83-61520-67-2
  Rok wydania: 2016
  Liczba stron: 486

  Wydawnictwo: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy
  Publikacja do pobrania na stronie Cnbop.pl

   

  Recenzowana publikacja kompleksowo prezentuje tematykę dopuszczenia do użytkowania wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej – wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych – a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy […].

  W oparciu o szeroko dostępne materiały o charakterze poznawczym autorzy dokonali analiz i ocen niewątpliwie interdyscyplinarnego pod względem przedmiotowo-podmiotowym zagadnienia, jakim jest dopuszczenie do użytkowania wyrobów wykorzystywanych w ochronie przeciwpożarowej.

  Recenzowana praca stanowi ponadto uporządkowany zbiór wiedzy odzwierciedlony tytułem i jednocześnie – z uwagi na swój otwarty charakter – może być uznana za przyczynek do dalszych rozważań, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że w ramach kolejnych działań lista wyrobów objętych obowiązkiem uzyskania świadectwa dopuszczenia powinna ewoluować, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń, które są wykorzystywane w ochronie przeciwpożarowej, ale nie podlegają certyfikacji europejskiej lub krajowej.

  Z recenzji dr. hab. Roberta Sochy, prof. SGSP

  Szkoła Główna Służby Pożarniczej