Select language: en pl

  NUMERUS PRIMUS INTER PARES

  Towarzystwo Kultury Technicznej zaprasza do udziału w konkursie „NUMERUS PRIMUS INTER  PARES”. Jego celem jest wyłonienie najlepszego w 2016 r. czasopisma technicznego, popularnonaukowego oraz specjalistycznego pod względem upowszechniania wiedzy i kultury technicznej.

  W konkursie tym redakcje same wybierają numer, które ich zdaniem najlepiej odpowiada celowi konkursu – NUMERUS PRIMUS .

  Spośród przesłanych na konkurs czasopism, Jury powołane przez Radę Główną TKT pod przewodnictwem prof. Czesława Waszkiewicza, wybierze numer „najlepszy z najlepszych”, czyli „NUMERUS PRIMUS INTER PARES”.

  Przedmiotem oceny Jury będzie:
   - przystępność treści,
   - aktualność i atrakcyjność tematyki,
   - rozmaitość form dziennikarskich,
   - nasycenie elementami kultury technicznej,
   - poprawność językowa,
   - szata graficzna,
   - dostosowanie numeru do zakładanego kręgu czytelników (tylko dla pism branżowych – specjalistycznych).

  Podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27 maja br. podczas uroczystości  zakończeniem XLIII Olimpiady Wiedzy Technicznej w Warszawskim Domu Technika NOT. Przesłane na konkurs egzemplarze pism zostaną zaprezentowane podczas imprezy.

  Organizatorzy proszą o nadesłanie jednego egzemplarza wybranego przez redakcję numeru pisma z 2016 r. na adres: Sekretariat Prezesa FSNT-NOT, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, z dopiskiem: „TKT – KONKURS”

  Termin nadsyłania czasopism na konkurs upływa 25 kwietnia 2017 r.