Select language: en pl

  Instytut Farmaceutyczny współkoordynatorem międzynarodowego projektu ORBIS w programie RISE - Horizon 2020

  Projekt grantowy ORBIS (Open Research Biopharmaceutical Internship Support) otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej w konkursie Research and Innovation Staff Exchange w ramach Działania Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020 (H2020-MSCA-RISE-2017).

  Wysokość dofinansowania Projektu wynosi ponad 2,2 mln € na cztery lata. Inicjatywa utworzenia międzynarodowego konsorcjum i opracowania projektu powstała w Instytucie Farmaceutycznym. Jej autorem jest dr Piotr Rudzki, Kierownik Zakładu Farmakologii Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie.

  Międzynarodowy grant jest koordynowany przez doświadczony zespół naukowców z kraju. Koordynatorem Projektu jest prof. dr hab. Janina Lulek, Kierownik Zakładu Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (UMP). Współkoordynatorem projektu jest prof. dr hab. Andrzej Kutner z Zakładu Farmakologii Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie.

  Zasadniczym celem projektu jest międzynarodowa integracja akademickich i przemysłowych badań nad lekiem. W projekcie uczestniczą cztery europejskie i jeden amerykański ośrodek naukowy oraz cztery europejskie firmy farmaceutyczne. Zespołami naukowymi, oprócz wymienionych powyżej, kierują: prof. Lidia Tajber z Trinity College Dublin, prof. Bożena Michnik-Kohn z Rutgers, The State University of New Jersey, prof. Anne Juppo z University of Helsinki, dr Oleg Syarkevych z firmy Farmak JSC z Kijowa, dr Aleksandra Dumicic z firmy Zentiva k.s. z Pragi, dr Sharon Davin z firmy Applied Process Company Ltd. z Dublina oraz dr Grzegorz Garbacz z firmy Physiolution GmbH w Greifswald. We wszystkich organach zarządzających Projektu uczestniczą także naukowcy i pracownicy administracyjni z ośrodków krajowych. W pracach zespołu Koordynatorów uczestniczyć również będą, w celach szkoleniowych, młodzi wykonawcy projektu.

  Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom społecznym dotyczącym konieczności zintensyfikowania procesu wprowadzenia do terapii nowoczesnych leków. Badania w projekcie zmierzają do poprawy skuteczności badań nad lekiem. Zakłada się, że tę poprawę można uzyskać poprzez podwyższenie efektywności prac naukowych na wczesnych etapach badań nad lekiem. Zintegrowane międzynarodowe działania ośrodków naukowych i firm farmaceutycznych dotyczyć będą, m.in. poprawy biodostępności i przenikalności leków, szczególnie z II i IV klasy systemu klasyfikacji BCS (Biopharmaceutics Classification System).

  Projekt będzie realizowany poprzez międzynarodową i międzysektorową wymianę naukową młodych i doświadczonych badaczy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłowymi. Staże naukowe i technologiczne przyczynią się również do rozwoju naukowego wykonawców projektu i do wzrostu ich umiejętności technologicznych. Umocnią dotychczasowe i stworzą nowe kierunki długofalowej współpracy wykonawców projektu w dziedzinie badań nad lekiem. Upowszechnienie wyników badań w środowisku naukowym i w domenie publicznej przyczyni się do szerszego zrozumienia znaczenia wczesnych etapów badań nad lekiem dla podwyższenia skuteczności procesu tworzenia leku i jego dostępności dla społeczeństwa.

  Źródło: Instytut Farmaceutyczny