Select language: en pl

    KPK: Smart Cities - publiczne konsultacje Europejskiej Iniciatywy Przemysłowej

    19 kwietnia 2011

    Smart Cities - publiczne konsultacje Europejskiej Iniciatywy Przemysłowej
    W komunikacie "Energy 2020 - strategia dla konkurencyjnej, zrównoważonej i bezpiecznej energii" Komisja zidentyfikowała Smart Cities Initiative jako projekt o wymiarze europejskim w zakresie efektywności energetycznej oraz możliwość przyspieszenia wdrożenia na dużą skalę innowacyjnych technologii niskoemisyjnych w miastach. W ramach prac nad tą inicjatywą, trwają obecnie konsultacje wszystkich zainteresowanych stron. Ich celem jest zebranie opinii i nowych pomysłów w sprawie tego wniosku.

    Konsultacje publiczne odbywają się za pomocą kwestionariusza online i dają możliwość wszystkim zainteresowanym stronom do wyrażenia swoich poglądów na etapie przygotowania inicjatywy.