Select language: en pl

  KPK: Ponad 8 miliardów euro na badania i innowacje w 7PR

  10 lipca 2012 r. Komisja Europejska ogłosiła 52 konkursy 7. Programu Ramowego.
  Budżet w wysokości 8,1 miliarda euro przeznaczony jest na badania i innowacje prowadzące do pobudzenia wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwiązywania wyzwań społecznych. Uczestnikami mogą być jednostki posiadające osobowość prawną oraz indywidualni naukowcy (szczegóły określono w dokumentach poszczególnych konkursów) ze wszystkich państw członkowskich, stowarzyszonych z 7PR oraz innych krajów (trzecich).

  4,8 mld euro - przeznaczono na projekty w ramach Programu Szczegółowego (PS) Współpraca. KE spodziewa się, że dzięki tej kwocie zostanie zaakceptowanych ok. 1 300 projektów, w ramach których powstanie około 170 000 powiązań pomiędzy 15 500 partnerami z Europy i reszty świata.

  Szczególną uwagę KE skupia na małych i średnich przedsiębiorstwach, dla których przeznaczono 1,2 mld euro (zarówno w PS Możliwości jak Współpraca).

  1,75 mld euro Europejska Rada Badań przeznacza dla indywidualnych naukowców, w ramach PS Pomysły. Pozwoli to na realizację ok. 900 projektów dotyczących najbardziej twórczych i odkrywczych badań.

  963 mln euro – to budżet na działania związane z rozwojem kariery naukowej i międzynarodową oraz międzysektorową mobilnością w PS Ludzie (Akcje Marie Curie). Skorzysta z niego ok. 14 800 naukowców.

  Pomostem do programu Horyzont 2020 (lata 2014-2020) jest 1,4 mld euro przeznaczone na poszukiwanie rozwiązań dla kluczowych wyzwań stojących przed Europą:

  - Oceany przyszłości
  - Woda
  - Surowce
  - Inteligentne miasta
  - Czysta i wydajna energia, bezpieczeństwo energetyczne
  - Ulepszenie sektora usług publicznych
  - Badania nad mózgiem
  - Oporność na antybiotyki
  - Wydajność bio-zasobów.


  Nowością są - katedry Europejskiej Przestrzeni Badawczej, które 7PR dofinansuje kwotą 12 mln euro. Celem katedr ERA jest zbudowanie doskonałości w mniej rozwiniętych regionach UE. Wybitni naukowcy będą mieli możliwość zbudowania doskonałych grup badawczych w najlepszych ośrodkach.

  Każdy z konkursów 7PR ma ściśle określony termin, do którego można przesyłać drogą elektroniczną wnioski do KE (informacja w dokumentach konkursu).
  Na stronie KPK znajduje się tabela z listą wszystkich konkursów finansowanych z budżetu ostatniego roku realizacji 7PR.

  Od początku 7PR (2007 r.) KE dofinansowała ok. 19 tys. projektów z ponad 79 tys. uczestników. Łączna kwota umów dotychczas zawartych to ok. 25,3 mld euro.