Select language: en pl

  KSIĘGARNIA NAUKOWA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

  Problemy Kolejnictwa

  "Problemy Kolejnictwa"

  Czasopismo naukowe wydawane przez Instytutu Kolejnictwa od ponad pięćdziesięciu lat. Tematyka artykułów publikowanych w czasopiśmie porusza szeroko rozumiane problemy techniczne i ekonomiczne transportu szynowego. W szczególności obejmuje zagadnienia budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz szynowego transportu miejskiego, technologii przewozów pasażerów i ładunków, konstrukcji i eksploatacji pojazdów szynowych, bezpieczeństwa publicznego i technicznego w transporcie szynowym, analiz ekonomicznych w transporcie szynowym, modelowania systemów i procesów transportu szynowego,oddziaływania na środowisko naturalne oraz dostępu do transportu szynowego dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

  Wszystkie zamieszczane artykuły są recenzowane i nie mogą być wcześniej publikowane w innych czasopismach. Nad poziomem periodyku czuwa międzynarodowa Rada programowa złożona ze znanych naukowców oraz specjalistów kolejnictwa.

  Problemy Kolejnictwa objęte  są patronatem Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

  Artykuły naukowe i streszczenia artykułów dostępne są na stronie czasopisma: http://www.problemykolejnictwa.pl.

  Tam też znajdują się informacje o redakcji, procedurze recenzyjnej oraz wytyczne dla autorów.

  Eksploatacyjne metody zwiększenia trwałości rozjazdów kolejowych

  Henryk Bałuch, Maria Bałuch Eksploatacyjne metody zwiększenia trwałości rozjazdów kolejowych

  Książka autorstwa prof. Henryka Bałucha i prof. Marii Bałuch. Wyróżniona w kategorii monografie w XII Edycji Konkursu o nagrodę  ministra infrastruktury dla najlepszej  pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny ‍ transport” oraz za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2009/2010.

  W publikacji omówiono problemy trwałości rozjazdów kolejowych związane z ich konstrukcją, układem geometrycznym i warunkami eksploatacji, jak również diagnostyką i planowaniem procesu utrzymania rozjazdów. Praca dotyczy zatem istotnych problemów utrzymania drogi kolejowej i uwzględnia najnowszy stan wiedzy w tym zakresie. Zawiera obszerną wiedzę praktyczną połączoną z teorią oraz licznymi zastosowaniami komputerowych systemów doradczych.

  W monografii Autorzy przekazują swoją rzetelną wiedzę oraz ogromne doświadczenie praktyczne. Omawiane problemy trwałości rozjazdów są bardzo istotne dla racjonalnego procesu utrzymania nawierzchni kolejowej, stąd też monografia powinna zainteresować pracowników kolei różnych szczebli zajmujących się gospodarką nawierzchniową.

  Więcej…

  Determinanty prędkości pociągów - układ geometryczny i wady toru

  Henryk Bałuch, Maria Bałuch Determinanty prędkości pociągów - układ geometryczny i wady toru

  Pierwsza książka z serii "Determinanty prędkości pociągów".

  Ze wstępu:

  "... Książka ta ma pomóc tym osobom, które muszą podejmować trudne decyzje dotyczące nawierzchni kolejowej. Nie jest ona jednak zbiorem gotowych rozwiązań, gdyż duża liczba cech, jakie trzeba brać przy tym pod uwagę, wyklucza możliwość opracowania zestawów warunków prowadzących do określonego wariantu decyzji. W książce tej, oprócz określania prędkości pojazdów szynowych w warunkach dobrze zdefiniowanych, tj. w zależności od układów geometrycznych toru, znajdą się opisy stanów rozmytych, przypadków trudnych i anomalii, co łącznie z wieloma przykładami, powinno wzbogacić umiejętność analiz przyczynowo-skutkowych. Pokazanie ponadto możliwości, jakie stwarzają niektóre systemy komputerowe w analizie stanu toru, stanowi dopełnienie wiedzy, która powinna pomóc w wykonywaniu trudnych zadań osobom bezpośrednio odpowiedzialnym za stan nawierzchni kolejowej..."

  http://www.ikolej.pl/wydawnictwa/determinanty-predkosci-pociagow-uklad-geometryczny-i-wady-toru/

  Projektowanie uniwersalne - dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

  dr inż. Janusz Poliński Projektowanie uniwersalne - dostosowanie kolei do przewozu osób niepełnosprawnych

  Niniejsza praca stanowi połączenie obowiązujących przepisów dotyczących zasad likwidowania barier architektonicznych i technicznych w odniesieniu do infrastruktury i suprastruktury z projektowaniem uniwersalnym, dającym produkty nie wymagające późniejszych adaptacji do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych.

  W ostatnim czasie są realizowane prace związane z budową, modernizacją lub rewitalizacją infrastruktury kolejowej przeznaczonej dla podróżnych. Wielu przewoźników pasażerskich modernizuje swój tabor bądź zakupuje nowy. Zgodnie ze specyfikacją interoperacyjności TSI-PRM, wszystkie obiekty, takie jak dworce kolejowe i przystanki pasażerskie poddawane procesom naprawczym, muszą uwzględniać likwidację wszelkich barier architektonicznych, urbanistycznych i technicznych dla podróżnych niepełnosprawnych. Także tabor przewozowy kolei powinien być pozbawiony wszelkich barier technicznych, utrudniających dostęp i przejazd osób z niepełnosprawnością.

  Więcej…

  Elementy dotykowe dla niewidomych - rodzaje, rozwiązania i wymagania ogólne

  dr inż. Janusz Poliński - Elementy dotykowe dla niewidomych - rodzaje, rozwiązania i wymagania ogólne

  W procesie dostosowywania infrastruktury kolejowej do obsługi osób niepełnosprawnych istotną rolę odgrywa jej dostępność dla osób niewidomych i słabowidzących. W niniejszym opracowaniu szczegółowo przedstawiono zasady stosowania w różnych krajach pasów ostrzegawczych, ścieżek i map dotykowych. Przybliżono nie tylko istniejące rozwiązania, ale także ich zalety i wady, przeanalizowano podstawy prawne związane z ich projektowaniem. Zebrany materiał pozwala na wyciągnięcie wniosków o charakterze strategicznym, dotyczących dobrych praktyk związanych z elementami dotykowymi dla osób niewidomych.

  Książka jest bogato ilustrowana. Techniczne rysunki stanowią uzupełnienie omawianych zagadnień, a różnorodne zdjęcia pokazują przykłady zastosowanych rozwiązań. Zebrany materiał pozwala na wyciągnięcie wniosków o charakterze strategicznym, dotyczących dobrych praktyk związanych z elementami dotykowymi dla osób niewidomych.

  Więcej…

  S+C Ceramika i Szkło

  Szanowni Państwo,

  Oddajemy w Państwa ręce drugi zeszyt dwumiesięcznika „Szkło i Ceramika” składany przez nowy zespół redakcyjny. Premiera nowej odsłony miała miejsce w czerwcu br. w trakcie 9.Warszawskich Spotkań Ceramicznych. W sierpniu, dokładnie w dwa miesiące po premierze, mamy dla Państwa drugi numer naszego pisma.

  Cały czas staramy się wyważać tematykę i utrzymywać w piśmie równowagę między szkłem i ceramiką. Nie jest to proste, ponieważ mamy więcej kontaktów wśród ceramików. Udało nam się jednak zwiększyć liczbę publikacji z zakresu szkła, m.in. dzięki wędrówkom naszych redaktorów po kraju - z aparatem fotograficznym odwiedziliśmy szklarski Wołomin i Krosno, miasto szkła. Pozyskaliśmy również bardzo ciekawy materiał o słowackim artyście, projektancie szkła Patriku Illo, który pracował m.in. dla hut krośnieńskich i zapraszamy na październikowy European Glass Festival.

  Więcej…

  XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych

  Marek Mistewicz

  XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych

  W serii „S” Studia i Materiały (zesz. 71), wydawanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, została opublikowana monografia Marka Mistewicza pt. „XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych”.

  Książka charakteryzuje mosty przez środkowo-dolną Wisłę, w jej delcie oraz w widłach Wisły i Sanu, użytkowane w XVII wieku. Omówiono w niej licznie zachowane źródła kartograficzne i ikonograficzne, miedzioryty i rysunki z epoki oraz relacje pisane, a także traktaty architektoniczne i dzieła teoretyczne „architectura militaris” dotyczące dróg i mostów.

  Na podstawie znakomitego zbioru źródeł dokonano szczegółowej analizy XVII-wiecznych konstrukcji mostów i rozwiązań technicznych stosowanych przy ich modernizacji. Zidentyfikowano 15 mostów stałych na drewnianych podporach i 25 mostów pływających zbudowanych blisko miast i fortec, w szczególności podczas wojen Polski ze Szwecją.

  Więcej…

  Kwartalnik "ROADS AND BRIDGES - DROGI I MOSTY"

  Z satysfakcją przekazuję do Waszych rąk nowy, recenzowany, dwujęzyczny polsko - angielski kwartalnik pod tytułem „ROADS AND BRIDGES - DROGI i MOSTY" wydawany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. W kwartalniku drukowane są oryginalne prace naukowe, naukowo-techniczne i studialne z dziedziny inżynierii lądowej z zakresu projektowania, budowy i utrzymania dróg, lotnisk, mostów, budowli podziemnych i innych obiektów komunikacyjnych. Kwartalnik „ROADS AND BRIDGES - DROGI i MOSTY " ma z założenia stanowić forum dyskusji naukowej i inżynierskiej, dotyczącej problemów całego środowiska zajmującego się infrastrukturą komunikacyjną.

  Dlaczego właśnie teraz warto wydawać nowe czasopismo? Infrastruktura komunikacyjna kraju jest finansowana głównie z budżetu państwa i środków samorządów terytorialnych. Dlatego warto i należy wspomagać decyzje zmierzające do racjonalnego gospodarowania tym ważnym składnikiem majątku narodowego. Znane są niedostatki istniejącej sieci drogowej, często wynikające z niedostatecznej trwałości konstrukcji, pomimo, że na ogół zostały prawidłowo zaprojektowane i wykonane. Znane są też dramatyczne statystyki wypadków drogowych; przynajmniej części wypadków można byłoby uniknąć poprzez polepszenie jakości obiektów komunikacyjnych. Naukowe poznanie zagadnień jakości i trwałości dróg i mostów oraz wdrożenie tej wiedzy do stosowania w praktyce mają istotne znaczenie gospodarcze i społeczne.

  Więcej…