Select language: en pl

  KSIĘGARNIA NAUKOWA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

  Konstrukcje murowe

  Konstrukcje murowe
  Autorzy: Roman Gajownik, Jan Sieczkowski
  Seria: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część A: Roboty ziemne konstrukcyjne. Zeszyt 3.

  Spis treści

  Niniejsze warunki techniczne dotyczą wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, wznoszonych z różnych elementów murowych i zapraw murarskich. Zawierają wymagania dotyczące specyfikacji projektowej, zasad uwzględniania czynników środowiskowych, wpływających na trwałość konstrukcji oraz wymagania dotyczące jakości zastosowanych materiałów i wyrobów. Nie dotyczą konstrukcji murowych sprężonych, wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych oraz sklepień (przekryć krzywiznowych). W załącznikach przedstawiono zasady określania klas ekspozycji konstrukcji murowych dla różnych warunków środowiskowych oraz doboru elementów murowych i zapraw z uwagi na trwałość muru w różnych warunkach ekspozycji.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Strategia instytutów badawczych budownictwa

  Strategia instytutów badawczych budownictwa
  Praca zbiorowa pod redakcją prof. Lecha Czarneckiego
  Prace Naukowe. Monografie

  Spis treści

  Monografia powstała w związku z Jubileuszem 70-lecia działalności Instytutu Techniki Budowlanej. Publikację otwiera studium, w którym przedstawiono rozważania nad nauką w inżynierii lądowej, jakie są jej cechy i znaczenie oraz jaka jest rola ITB w rozwijaniu nauki i wprowadzaniu innowacji do budownictwa w Polsce. W kolejnych rozdziałach przedstawiono:
  – strategiczne cele europejskich instytutów badawczych zrzeszonych w ENBRI; ukazana strategia ukierunkowana jest na rolę instytutów we wdrażaniu innowacji w budownictwie, przynoszących korzyści w zakresie gospodarczym, społecznym i środowiskowym,
  – zarys historyczny działalności Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli ITB jako Jednostki Oceny Technicznej; podkreślono rolę ETA w procesie wprowadzania do obrotu na rynkach europejskich innowacyjnych wyrobów budowlanych, także w kontekście wymagań prawnych obowiązujących w Polsce,
  – wyzwania kategoryzacji wobec instytutów badawczych; ukazano kryteria kompleksowej oceny działalności naukowej jednostek naukowych, zastosowanie w praktyce wyników badań i prac rozwojowych w ocenie działalności naukowej oraz oczekiwania instytutów badawczych w Polsce wobec kategoryzacji.

  Więcej…

  Szkody górnicze w budownictwie

  Szkody górnicze w budownictwie
  Autor: Marian Kawulok
  Prace Naukowe. Monografie

  Spis treści

  W monografii przedstawiono i zanalizowano różne przypadki niekorzystnych skutków oddziaływań górniczych występujących w obiektach podlegających wpływom deformacji podłoża. Skutki te, potocznie zwane szkodami górniczymi, prezentowane są w odniesieniu do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, obiektów halowych i sakralnych oraz do różnych obiektów usługowych i przemysłowych. Oprócz tego w monografii przedstawione są podstawowe zasady projektowania nowych i ochrony istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych. W tym zakresie ujęto także wpływy wstrząsów górniczych oraz omówiono możliwość zastosowania Eurokodów w tej problematyce.

  Więcej…

  Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3

  Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3
  Autorzy: Piotr Turkowski, Paweł Sulik
  Seria: Projektowanie według Eurokodów

  Spis treści

  W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji stalowych. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcję, właściwości stali węglowych i nierdzewnych oraz elementów stalowych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej zabezpieczonych i nieosłoniętych elementów konstrukcyjnych (belek, słupów, elementów rozciąganych i innych), podane w Eurokodzie PN-EN 1993-1-2. Informacje zilustrowano licznymi przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji stalowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych. Poradnik

  Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych. Poradnik
  Autorzy: Tomasz Godlewski, Tomasz Szczepański
  Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

  Spis treści

  Przedmiotem poradnika jest przegląd dostępnych metod badań geotechnicznych służących do określania charakterystyk sztywności gruntów. Opisano tu głównie (choć nie wyłącznie) metody, które wykorzystują pomiar prędkości fal sejsmicznych jako podstawy do wyznaczania parametrów sprężystych gruntu, głównie modułu odkształcenia postaciowego G. W poradniku przedstawiono podstawowe informacje dotyczące geofizycznych metod polowych oraz laboratoryjnych. Opis metod zawiera m.in. sposób wykonywania badań oraz podstawy interpretacji danych pomiarowych. Wnioski praktyczne dotyczące poszczególnych metod podano również w formie komentarzy. Przedstawiono także przykładowe wyniki dla wybranych oznaczeń parametrów sztywności (moduł ścinania) dla różnych typów gruntów uzyskanych tymi metodami.
  Poradnik jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce, przeznaczoną głównie dla wykonawców dokumentacji badań podłoża oraz projektantów i inwestorów, a także studentów i nauczycieli akademickich, jako pomoc w kształceniu z przedmiotów geotechnicznych.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej. Poradnik

  Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej. Poradnik
  Autor: Janina Zimmer
  Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

  Spis treści

  Przedmiotem poradnika są zasady projektowania instalacji kanalizacji deszczowej do odprowadzania wód deszczowych i roztopowych z budynków i terenu utwardzonego wokół nich. Opracowanie zawiera podstawowe wymagania i zalecenia dotyczące projektowania zgodnie z wymaganiami przepisów, a także w sposób prawidłowy − pod względem zastosowanych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz sposobu prowadzenia przewodów i wymiarowania średnic. Pozwala również na optymalne zabezpieczenie konstrukcji budynku i daje maksymalny komfort użytkowania.
  W poradniku poruszono też w skrócie tematy związane z projektowaniem, dotyczące specjalnych rozwiązań instalacji, tj. zabezpieczenia przed nadmiernym hałasem, odwadniania dachów i tarasów zielonych, a także gromadzenia wód deszczowych w celu ich wykorzystania, co pozwala na oszczędzanie uzdatnionej wody wodociągowej.
  Poradnik przeznaczony jest głównie dla projektantów instalacji, a także wykonawców,inwestorów oraz dla studentów i nauczycieli jako pomoc w kształceniu.

   

  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji

  Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji
  Autorzy: Lesław Brunarski, Marek Dohojda
  Prace Naukowe. Monografie

  Spis treści

  Diagnostyka (gr. diagnosis – oznacza rozpoznanie, rozróżnianie i osądzanie) wytrzymałości betonu w konstrukcji należy do głównych zadań diagnostyki konstrukcji budowlanych.
  W monografii przedstawiono w sposób całościowy problematykę diagnostyki wytrzymałości betonu na ściskanie in situ, uwzględniając możliwości bezpośrednich badań próbek rdzeniowych oraz pośrednich metod badań nieniszczących. Tematyka monografii przedstawiona jest w sposób oryginalny i udokumentowany naukowo oraz wyczerpujący, szczególnie w aspekcie zastosowań. Poddano w niej krytycznej analizie i skorygowano często stosowane nieuprawnione procedury badania i oceny wytrzymałości betonu w konstrukcji oraz przedstawiono oryginalne propozycje alternatywne. Uwzględniono dotychczas pomijane kwestie przedziałów ufności dopasowanych zależności korelacyjnych i określania niepewności rozszerzonej wyników badań. Proponowane rozwiązania oparto na wynikach wieloletnich prac badawczych i doświadczeń praktycznych Instytutu Techniki Budowlanej.
  Monografia składa się z czterech rozdziałów oraz suplementu. W rozdziale 1 zawarto zasady i sposoby badania oraz oceny wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcji. Omówiono możliwości i specyfikę takich badań oraz czynniki wpływające na ich wyniki. Ponadto przedstawiono komentarze do związanych norm, wskazując na potrzeby ich wyjaśnienia, korekt i uzupełnień. Rozdział 2 dotyczy diagnostyki wytrzymałości betonu w konstrukcji na podstawie bezpośredniego badania próbek rdzeniowych.

  Więcej…

  70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej

  70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej
  Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Jadwigi Fangrat
  Prace Naukowe. Monografie

  Spis treści

  Monografię wydano jako pracę zbiorową z okazji Jubileuszu 70-lecia działalności Instytutu Techniki Budowlanej. Przedstawiono w niej kształtowanie się wysokiej pozycji ITB w krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej w latach 1945-2015. Całość składa się z pięciu rozdziałów autorstwa dziesięciu osób – byłych i obecnych pracowników Instytutu.
  W rozdziale pierwszym Dyrektor ITB przestawił istotny wkład pracowników naukowych i technicznych Instytutu w rozwój polskiego i europejskiego budownictwa we wszystkich, często trudnych, okresach politycznych i gospodarczych. W rozdziale drugim zawarto wspomnienia pięciu poprzednich dyrektorów ITB. Każdy z nich przybliżył okres swojej kadencji, w szczególności rozwój bazy badawczej i struktury organizacyjnej, dostosowanie działalności Instytutu do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych i potrzeb budownictwa oraz współpracy międzynarodowej. Kontynuacją tych wspomnień jest kolejny rozdział, w którym zawarto osobiste i subiektywne refleksje jednego z poprzednich dyrektorów, dotyczące pracowników Instytutu, wydarzeń, których był świadkiem oraz jego kariery zawodowej, jako pracownika naukowego, a następnie dyrektora Instytutu. W rozdziale czwartym reprezentanci młodszej generacji pracowników ITB ukazali rozwój swojej kariery naukowej i wsparcie, jakiego udzielił im Instytut – na przykład w pozyskaniu i prowadzeniu projektów badawczych, które pomagały w otrzymaniu doktoratu lub w wypełnianiu kryteriów potrzebnych do przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego.

  Więcej…

  Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór. Wytyczne

  Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór. Wytyczne
  Autorzy: Wojciech Węgrzyński, Grzegorz Krajewski
  Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

  Spis treści

  Systemy wentylacji pożarowej garaży są ważną częścią ogółu systemów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom obiektu w czasie pożaru. W opracowaniu przedstawiono podstawy merytoryczne projektowania tego typu systemów, ich oceny i odbioru. Wytyczne są adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców systemów wentylacji pożarowej, jednak mogą służyć także inwestorom, innym uczestnikom procesu powstawania systemu czy funkcjonariuszom publicznym odpowiedzialnym za ich odbiór. Głównym tematem pracy są garaże zamknięte, przeznaczone do parkowania samochodów osobowych, z wyłączeniem obiektów z zastosowanymi urządzeniami do magazynowania pojazdów. W wytycznych podano minimalne wartości parametrów architektonicznych, w których zaprojektowanie skutecznego systemu wentylacji pożarowej nie przysparza trudności (wysokość oraz powierzchnię). Odnośnie do obiektów niespełniających tych wymagań przedstawiono zalecenia pozwalające na poprawę skuteczności działania systemów oraz kompleksową metodologię oceny przyjętych rozwiązań.

  Więcej…

  Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych I kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków I budowli ujęte w normie pn-en 13967:2012. Wymagania i warunki stosowania. Poradnik

  Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych I kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków I budowli ujęte w normie pn-en 13967:2012. Wymagania i warunki stosowania. Poradnik
  Autor: Barbara Francke
  Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

  Spis treści

  Niniejszy poradnik dotyczy normy PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości. W pracy dokonano interpretacji sformułowań zawartych w ww. normie odnośnie do zakresu stosowania, wartości wymagań, metod badań i systemów oceny zgodności oraz podano:
  − zalecenia dotyczące wartości progowych właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobów zależnie od przewidywanego zakresu stosowania,
  − zasady dotyczące oceny zgodności wyrobów według wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 305/2011 oraz wymagań przepisów krajowych,
  − podstawowe informacje dotyczące warunków stosowania wyrobów ujętych w normie.

   


  Zamówienia. Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56-64-208, fax 22 56-64-282, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego

  Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego

  Autorzy: Barbara Szudrowicz, Paweł Tomczyk

  Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki|

  Spis treści

  Niniejsza instrukcja podaje zasady korzystania z danych na temat izolacyjności od dźwięków powietrznych ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego. W instrukcji omówiono rodzaje jednoliczbowych wskaźników stosowanych do oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych różnych ele-mentów budowlanych, podając równocześnie ich zakres stosowania przy projektowaniu budynków zgodnie z wymaganiami akustycznymi.
  W odniesieniu do okien i drzwi podano zasady ich klasyfikacji akustycznej przy uwzględnieniu wskaźników izolacyjności określonych na podstawie badań laboratoryjnych. Instrukcja podaje także wzory umożliwiające wyznaczenie wartości wskaźników izolacyjności akustycznej:

  Więcej…

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 221/2016: Kamil Szubart, „Priorytety przewodnictwa Niemiec w OBWE”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 221/2016: Kamil Szubart, „Priorytety przewodnictwa Niemiec w OBWE”

  Wersja polskojęzyczna link

  1 stycznia 2016 r. Republika Federalna Niemiec objęła roczne przewodnictwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie z oficjalnym hasłem: „Odnowić dialog, odbudować zaufanie, przywrócić bezpieczeństwo”. Priorytetami niemieckiego przewodnictwa będą zamrożony konflikt w Donbasie i zwiększona aktywność Federacji Rosyjskiej wzdłuż wschodniej flanki NATO. Berlin podejmie również działania na rzecz odbudowy wartości i zasad OBWE w ramach systemu praw człowieka i podstawowych wolności, będących kluczowym elementem wymiaru ludzkiego OBWE. Wymiar ekonomiczny OBWE w wydaniu niemieckiej prezydencji to przede wszystkim działania związane ze zwalczaniem korupcji i nielegalnych praktyk w państwach członkowskich OBWE, zorganizowanej przestępczości, jak również promocja ochrony środowiska oraz poprawa współpracy transgranicznej.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 220/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, prof. Jadwiga Kiwerska, „Znaczenie porozumienia mocarstw w sprawie Syrii”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 220/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, prof. Jadwiga Kiwerska, „Znaczenie porozumienia mocarstw w sprawie Syrii”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Porozumienie mocarstw w sprawie „tymczasowego wstrzymania działań wojennych w Syrii”, zawarte 12 lutego 2016 r. w Monachium, daje nadzieję na wznowienie genewskich negocjacji z udziałem stron konfliktu syryjskiego. Chwilowe wstrzymanie ofensywy wojsk rządowych na znajdujące się w rękach opozycji miasto Aleppo umożliwia także przekazanie pomocy około 450 tysiącom ciągle przebywających w mieście cywilów oraz poinformowanie ich o ostatniej, jeszcze otwartej drodze ucieczki.
  Dziś w całej Syrii na pomoc czeka około 13,5 mln ludzi (jedna trzecia na obszarach objętych walkami), którzy bez humanitarnego wsparcia będą zagrożeni skrajnym niedożywieniem. Ich katastrofalna sytuacja humanitarna wraz z perspektywą nadchodzących kolejnych starć są wystarczającymi przesłankami do uchodźstwa z Syrii.
  Scenariusz obejmujący wznowienie walk i intensyfikację ruchu uchodźczego nie odpowiada żadnemu z państw wchodzących w skład International Syria Support Group. Czy jednak będzie to wystarczająca przesłanka do pogodzenia sprzecznych celów mocarstw i trwałego zawieszenia broni?

  Wersja anglojęzyczna – wkrótce na stronie IZ i w mediach społecznościowych.

  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 219/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu?”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 219/2016: dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Kryzys imigracyjny – Europa w oku cyklonu?”.

  Wersja polskojęzyczna link

  W pierwszych trzech tygodniach 2016 r. do Europy przybyło 46 240 osób, ośmiokrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Agendy humanitarne ONZ prognozują, że w 2016 r. do Europy przybędzie co najmniej milion kolejnych migrantów. Te prognozy nie są pomyślne dla objętej migracyjnym chaosem Unii Europejskiej, która nie jest przygotowana na przyjęcie kolejnych fal uchodźców. Zbyt wiele problemów pozostaje nierozwiązanych, nie wypracowano odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące narodowych i unijnej polityki wobec imigrantów, a także nie dokonano implementacji rozwiązań przyjętych w 2015 r. przez Komisję Europejską i Radę Europejską. Państwa europejskie przyjmujące uchodźców jednostronnie wprowadzają kolejne ograniczenia ruchu migracyjnego. 3 lutego 2016 r. niemiecki rząd ma zatwierdzić restrykcje przyjęte 28 stycznia przez liderów niemieckich partii rządzących: Angelę Merkel (CDU), Sigmara Gabriela (SPD) i Horsta Seehofera (CSU).

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.
  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 218/2016: Kamil Szubart, „Działania rządu federalnego na rzecz zwiększenia niemieckiego potencjału antyterrorystycznego w 2015 r.”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 218/2016: Kamil Szubart, „Działania rządu federalnego na rzecz zwiększenia niemieckiego potencjału antyterrorystycznego w 2015 r.”

  Wersja polskojęzyczna link

  W zamachu bombowym na placu Sultanahmet w Stambule 12 stycznia 2016 r.
  śmierć poniosło 10 obywateli RFN, natomiast kilkunastu innych zostało poważnie rannych. Jak wskazują pierwsze informacje ujawnione przez tureckie władze, 28-letni zamachowiec samobójca legitymujący się syryjskim paszportem był bezpośrednio powiązany ze strukturami Państwa Islamskiego (IS). Śmierć 10 niemieckich turystów i ciężkie obrażenia kilkunastu innych osób (w większości emerytów i rencistów) to najtragiczniejszy bilans ofiar wśród obywateli RFN od czasu ataków z 11 września 2001 r., w których to życie straciło 11 Niemców. Wydarzenia w Stambule są zatem kolejnym impulsem do kontynuowania za naszą zachodnią granicą dyskusji na temat zagrożenia terrorystycznego na terytorium RFN i bezpieczeństwa niemieckich obywateli zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W minionym roku dwa paryskie zamachy, jak również wzrost aktywności niemieckich komórek Al-Kaidy i IS w pierwszej kolejności skupiały uwagę niemieckich decydentów politycznych i ekspertów. W związku z tym rząd federalny podjął kilka kluczowych kroków w celu zwiększenia swoich zdolności na płaszczyźnie zapobiegania i zwalczania terroryzmu, zarówno w aspekcie normatywnym, jak i organizacyjnym.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 217/2016: Marta Balcerek-Kosiarz, „Wpływ niemieckich doświadczeń na rozwój izb przemysłowo-handlowych w Polsce”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 217/2016: Marta Balcerek-Kosiarz, „Wpływ niemieckich doświadczeń na rozwój izb przemysłowo-handlowych w Polsce”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Brak woli po stronie poprzednich ugrupowań parlamentarnych, jednostek samorządu terytorialnego, oraz zdezintegrowane środowisko przedsiębiorców uniemożliwiły utworzenie izb przemysłowo-handlowych w modelu kontynentalnym, tak jak ma to miejsce w Niemczech. Wskutek tego przedsiębiorcy nie posiadają pełnoprawnej reprezentacji swoich interesów w kontakcie z władzą publiczną i są pozbawieni realnego wpływu na politykę gospodarczą Polski. Niepowodzenia podejmowanych na forum Sejmu RP i Senatu RP prób odbudowy izb przemysłowo-handlowych z władztwem administracyjnym zrodziły impuls do podjęcia społecznej inicjatywy ustawodawczej w oparciu o doświadczenia niemieckie. W obliczu zmian, które dokonują się obecnie na scenie politycznej w Polsce warto przypomnieć o ich miejscu i roli w systemie organów państwa oraz uświadomić jak ważną rolę odgrywają w kształtowaniu rozwoju gospodarczego.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 216/2016: Kamil Szubart, „Zaangażowanie międzynarodowe Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego i konfliktu w Syrii”.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 216/2016: Kamil Szubart, „Zaangażowanie międzynarodowe Austrii w kontekście kryzysu migracyjnego i konfliktu w Syrii”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Zaangażowanie międzynarodowe Wiednia w kontekście kryzysu migracyjnego koncentruje się w pierwszej kolejności na działaniach multilateralnych, a więc w ramach UE i OBWE. Drugim elementem są relacje bilateralne, przede wszystkim ze wspomnianą już RFN, jak i krajami regionu Zatoki Perskiej. W percepcji Wiednia odgrywają one kluczową rolę we względnej stabilizacji Syrii, a co za tym idzie w ograniczeniu fali uchodźców wojennych.

  Tekst powstał w ramach Serii Specjalnej Biuletynów IZ poświęconej bieżącym problemom masowych migracji ludności z terenów objętych konfliktami do Europy. Prezentowane zagadnienia obejmują kwestie skutków społecznych, percepcji i nastawienia opinii publicznej, oraz wyzwań politycznych i ekonomicznych związanych z napływem uchodźców w Niemczech, Polsce, a także innych krajach Europy. Kolejne numery Biuletynu będą przybliżały te kwestie z różnych perspektyw.


  Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi wydaniami Biuletynu Instytutu Zachodniego   

  Szkło i Ceramika nr 5/2015

  04 2014 min


  Drodzy Czytelnicy!

  To już przedostatni numer Szkła i Ceramiki w 2015 r. Czytajcie – na jesienne wieczory przygotowaliśmy masę interesujących informacji.

  Numer 5/2015 jest pełen ceramiki. Zaczynamy od przemysłu w dwóch ujęciach – współczesnym i historycznym. Gorąco zapraszamy do przeczytania niezwykle ciekawego wywiadu z Przemysławem Powalaczem – Prezesem Zarządu Sanitec KOŁO, który opowiada o ceramice sanitarnej, kondycji branży w Polsce i najmocniejszych stronach marki KOŁO. Nieco inaczej, bo z perspektywy 155 lat funkcjonowania, pokazujemy Zakłady Porcelany Stołowej Karolina...

  Ale na przemyśle ceramiczne tematy się nie kończą – między innymi zachęcamy do zapoznania się z manifestem artystycznym amerykańskiego rzeźbiarza. Christopher David White łączy ceramikę z innymi materiałami i tworzy absolutnie unikatowe dzieła. A do tego wywiad z Arkadym Fiedlerem – ten słynny podróżnik kultywujący dzieło swojego ojca właśnie sprowadził do Polski niezwykłe eksponaty – ceramikę erotyczną stworzoną przez cywilizację Mochiców sprzed 1,5 tys. lat.

  Więcej…

  „Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat”

  Tytuł: „Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat”

  ISBN: 1898-7257
  Wydawnictwo: Instytut Odlewnictwa

  Opis:

  Kwartalnik „Odlewnictwo Współczesne – Polska i Świat” ukazuje się od 2 poł. 2007 roku. W czasopiśmie publikowane są artykuły dokumentujące wyniki prac badawczych oraz dotyczące produkcji odlewów, praktyki przemysłowej, ochrony środowiska i historii odlewnictwa, informacje o nowych i wycofanych normach, abstrakty w języku polskim artykułów zagranicznych dotyczących odlewnictwa oraz sprawozdania ze szkoleń, konferencji i spotkań, a także informacje o realizowanych przez Instytut projektach finansowanych ze środków UE oraz nowych wydawnictwach. Czasopismo wydawane jest w formie on-line i dostępne jest bezpłatnie na stronie – www.iod.krakow.pl.

  Kwartalnik „Prace Instytutu Odlewnictwa”

  Tytuł: Kwartalnik „Prace Instytutu Odlewnictwa”

  ISSN: 1899-2439, ISSN: (on-line) 2084-123X
  Wydawnictwo: Instytut Odlewnictwa

  Opis:

  „Prace Instytutu Odlewnictwa” ukazują się od 2008 r. i zawierają artykuły naukowo-badawcze pracowników Instytutu Odlewnictwa i osób z nimi współpracujących, jak również sprawozdania z prac naukowo-badawczych prowadzonych w Instytucie. W „Pracach Instytutu Odlewnictwa” publikowane są oryginalne artykuły z zakresu inżynierii materiałowej tworzyw i materiałów odlewniczych, analizy procesów krzepnięcia i krystalizacji stopów oraz wspomagania komputerowego z zakresu konstrukcji odlewów i modelowania procesów odlewniczych. Zeszyty kwartalnika są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma www.prace.iod.krakow.pl oraz w Bibliotece Cyfrowej w ramach systemu dLibra.

  „Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w latach 2012–2013”

  Tytuł: „Działalność naukowa, badawcza i rozwojowa oraz wspomagająca badania w latach 2012–2013”
  Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Balińskiego

  ISBN: 978-83-88770-99-9
  Rok wydania: 2014
  Liczba stron: 170
  Wydawnictwo: Instytut Odlewnictwa

  Cena: 35,00 zł

  Opis:

  Opracowanie niniejsze jest prezentacją wyników prac badawczych oraz wspomagających badania, prowadzonych w Instytucie Odlewnictwa w zakresie działalności statutowej w latach 2012–2013. Przedstawiono w sposób syntetyczny rezultaty badań, w dużej części o najwyższym stopniu innowacyjności, realizowanych w wyniku zastosowania najnowocześniejszej aparatury i technologii, źródeł informacji naukowej technicznej i logistycznej. Omówiono również problemy organizacji i zarządzania, przygotowania oraz wdrożenia technicznych i organizacyjnych metod, zapewniających wysoką jakość produkcji odlewniczej, odpowiadających wymaganiom przemysłu światowego.
  Istotnym celem analizowanych zagadnień jest to, aby efekty pracy naukowej, rozwojowej, wdrożeniowej i organizacyjnej Instytutu Odlewnictwa mogły w znacznym stopniu rzutować na konkurencyjność polskiego odlewnictwa. Zatem, szczególnego znaczenia nabierają działania podnoszące poziom techniczny odlewni krajowych i sprawność zarządzania procesami technicznymi.

  “3D textile reinforced carbon fiber aluminum matrix composites for lightweight applications”

  Tytuł: “3D textile reinforced carbon fiber aluminum matrix composites for lightweight applications”
  Autorzy: Collective work supervised by Maik Gude and Anna Boczkowska

  ISBN: 978-83-88770-97-5
  Rok wydania: 2014
  Liczba stron: 234
  Wydawnictwo: Instytut Odlewnictwa

  Cena: 65,00 zł (oprawa miękka), 79,90 zł (oprawa twarda)

  Opis:

  Three-dimensional textile-reinforced carbon fibre aluminium matrix composites (3D-CF/Al-MMC) with a load-adapted property profile offer a great potential for the application for structural components in lightweight design subjected to high thermo-mechanical loading conditions. However, the use of these new textile-reinforced aluminium composites in engineering requires an in-depth knowledge of the composites thermo-mechanical behaviour. In addition, a broad and lasting utilisation of this new material for lightweight structures is strongly inhibited by a lack of calculation methods, design principles and corresponding material models with associated material parameters, as well as a lack of process technologies suitable for serial production. To acquire the necessary knowledge about 3D-CF/Al-MMC considering among others heterogeneity, anisotropy, various textile arrangements, and technically relevant ambient conditions, considerable efforts are indispensable.
  This book refers to the theoretical and technological basis for the exploitation of the high lightweight potential and the utilisation of the broad design possibilities, considering the choice of suitable fibre coatings, the modification of matrix alloys as well as the tailoring of 3D preforms both with regard to process-related loading conditions and to thermo-mechanical operational loads.

  „Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym”

  Tytuł: „Prognozy i trendy rozwojowe w odlewnictwie światowym i krajowym”
  Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Jerzego J. Sobczaka

  ISBN: 978-83-88770-63-0
  Rok wydania: 2014
  Liczba stron: 102
  Wydawnictwo: Instytut Odlewnictwa

  Cena: 50,00 zł

  Opis:

  Proponowana publikacja jest piątą z kolei, przedstawiającą sytuację światowego i krajowego przemysłu odlewniczego. Na wstępie przedstawiono w niej szereg informacji dotyczących światowego i europejskiego rynku odlewów w 2012 r. Wynika z nich, że podobnie jak w latach poprzednich w rankingu światowych producentów odlewów przodują Chiny (42%), USA (13%) oraz Indie (9%). Produkcja polskich odlewni stanowi niezmiennie 1% globalnej produkcji odlewów. Wśród europejskich producentów odlewów liderem są Niemcy (24%), Polska plasuje się na ósmym miejscu (5%).
  W dalszej części publikacji podano (opracowane na podstawie raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Odlewnictwa AFS – American Foundry Society) prognozy sprzedaży odlewów do roku 2022 w podziale na gatunki odlewanych metali i symbole systemu klasyfikacji NAICS oraz prognozowane zmiany w amerykańskim przemyśle odlewniczym.
  Informacje o sytuacji rynku odlewów w Polsce w 2012 r. (status organizacyjny, strukturę własnościową, wielkość produkcji odlewni krajowych, strukturę produkcji odlewów ze stopów żelaza [żeliwo szare i stopowe, żeliwo sferoidalne, żeliwo ciągliwe, staliwo] i metali nieżelaznych, stosowane technologie, zużycie materiałów wsadowych, eksport, strukturę produkcji, zatrudnienie i wydajność w odlewniach oraz sytuację finansową przemysłu odlewniczego) przedstawiono na podstawie wyników badań statystycznych prowadzonych przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. W opracowaniu podano również szacunkowe dane dotyczące produkcji odlewów w 2013 roku i prognozy rozwoju krajowego przemysłu odlewniczego w 2014.

  “Self-healing materials as biomimetic smart structures”

  Tytuł: “Self-healing materials as biomimetic smart structures”
  Autorzy: Ludmil Drenchev, Jerzy J. Sobczak

  ISBN: 978-83-88770-98-2
  Rok wydania: 2014
  Liczba stron: 120
  Wydawnictwo: Instytut Odlewnictwa

  Cena: 60 zł

  Opis:

  „Jest to pozycja od dawna oczekiwana, która w sposób idealny wypełnia lukę dotyczącą opisu materiałów biomimetycznych. Praca odwołuje się do wyników najnowszych badań. Recenzent za szczególnie cenny uważa rozdział dotyczący termodynamiki procesów samoleczenia, bez znajomości której niemożliwe jest zrozumienie podstaw tego procesu.
  Autorzy monografii bardzo dużo uwagi poświęcili materiałom organicznym, odchodząc od zwykle przyjętego schematu: materiały metaliczne, ceramiczne i... inne”.
  Z recenzji prof. dr hab. inż. Pawła Zięby

  “This is a title which has been needed for a long time. It perfectly fills the gap in the description of biomimetic materials and refers to the latest research into the matter. What I, as a reviewer, have found to be especially valuable is the chapter on the thermodynamics of the self-healing processes, since without a knowledge of thermodynamics, the principles of the process cannot be understood.
  The monograph authors have devoted much attention to organic materials and departed from the usual division into metallic, ceramic and other materials.”
  From the review by Professor Paweł Zięba, PhD Eng.

  Szkło i Ceramika nr 4/2015

  04 2014 min

  Drodzy Czytelnicy!

  Wakacje się skończyły, a do Państwa trafił numer 4/2015 Szkła i Ceramiki. Zapraszamy do lektury – mamy nadzieję, że pomożemy Państwu łagodnie wejść w pourlopowe obowiązki.
  W tym wydaniu znajdą Państwo niemało ceramiki. Przede wszystkim zapraszamy na wywiad z Joanną Koryciarz-Kitamikado, z którą o tym, jak w Japonii wspaniałą ceramikę naprawia się laką, rozmawiały Agnieszka Maszewska oraz Kamila Rudnik.
  To absolutnie nie koniec – Ekaterina Sokołowa-Zyzak uczestniczyła w Międzynarodowym Sympozjum Ceramicznym na Łotwie, i na naszych łamach prezentuje wybór najciekawszych jej zdaniem, powstałych tam prac. Monika Malinowska odwiedziła największą wystawę ćmielowskiej porcelany, przygotowaną z okazji 225 rocznicy istnienia fabryki w Ćmielowie. Przy jej okazji Pani Danucie Duszniak – wspaniałej projektantce – wręczona została pierwszy raz w historii statuetka PorcelaNOWA. Mamy też nieco informacji na temat twórczości Arlene Shechet, której ceramiczne rzeźby można oglądać w Bostonie.

  Więcej…

  Więcej artykułów…