Select language: en pl

  KSIĘGARNIA NAUKOWA INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

  Badania odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV w budynkach

  IWP486Okladka Badania odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV w budynkach
  Autor: Radosław Lenartowicz
  Nazwa serii: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB

  W części wstępnej publikacji przedstawiono ogólne zasady wykonywania badań instalacji elektrycznych,
  zasady doboru przyrządów oraz uwarunkowania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w budynkach. W kolejnym rozdziale opisano wymagania formalne dotyczące stosowanych przyrządów pomiarowych, zalecane postępowanie z posiadaną aparaturą pomiarową, terminy badań kontrolnych przyrządów pomiarowych oraz zakres odpowie-dzialności osób za użytkowaną aparaturę pomiarową. W następnych rozdziałach podano wymagania techniczne odnoszące się do badań odbiorczych i eksploatacyjnych oraz procedury postępowania przy wykonywaniu takich pomiarów.
  W rozdziale 5 opisano szczegółowo poszczególne metody pomiarowe stosowane podczas badań instalacji urządzeń elektrycznych w budynkach, rozdział 6 zawiera warunki odbioru urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach, natomiast rozdział 7 – wykaz bibliografii. W końcowej części publikacji zamieszczono 9 załączników, które są bardzo pomocnymi materiałami technicznymi dla osób wykonujących badania urządzeń i instalacji elektrycznych w budynkach.

  Więcej…

  Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych: Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny

  MariannaMirowska-Halas niskoczestotliwosciowy Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych: Źródła, skutki oddziaływania i metody oceny
  uciążliwości
  Autor: Marianna Mirowska
  Nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej Monografie

  W monografii przedstawiono wyniki badań uciążliwego hałasu niskoczęstotliwościowego występującego w budynkach mieszkalnych. Omówiono oddziaływanie infradźwięków i hałasów niskoczęstotliwościowych na organizm człowieka w oparciu o dane literaturowe oraz przedstawiono kryteria oceny ich uciążliwości stosowane w różnych krajach. Na podstawie własnych badań doświadczalnych autorka dokonała przeglądu źródeł hałasów niskoczęstotliwościowych występujących w budynkach mieszkalnych w Polsce i zestawiła wyniki pomiarów hałasu od urządzeń instalowanych w budynku, takich jak: pompy w hydrowęzłach, transformatory, wentylatory, klimatyzatory, agregaty chłodnicze itp. Zaprezentowano wyniki wykonanych pod nadzorem autorki badań epidemiologicznych wpływu długotrwałego narażenia na hałas niskoczęstotliwościowy na zdrowie mieszkańców oraz badań laboratoryjnych progów detekcji dźwięków o niskich częstotliwościach. W oparciu o wyniki wykonanych badań autorka proponuje własną metodę oceny uciążliwości hałasów niskoczęstotliwościowych i określa graniczne, bezpieczne i nieuciążliwe dla mieszkańców poziomy hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych.

  Więcej…

  Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie

  Jacek Nurzynski Ochrona przed halasem Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie
  Autor: Jacek Nurzyński
  Nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej Monografie

  W monografii przedstawiono szerokie spojrzenie na problemy akustyczne analizowane z uwagi na zrównoważone budownictwo. Rozpatrywano trzy aspekty: ochronę przed hałasem w planowaniu przestrzennym, właściwości akustyczne budynku jako jeden z jego podstawowych parametrów użytkowych oraz kształtowanie izolacyjności akustycznej wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych. Każdemu z tych tematów poświęcono osobny rozdział. W pracy zaproponowano klasyfikację akustyczną terenów przeznaczonych pod zabudowę, pomyślaną jako uzupełnienie formalnych przepisów, pozwalającą spojrzeć na jakość akustyczną terenu i na jego przydatność pod zamierzoną funkcję z punktu widzenia inwestora oraz użytkownika.
  Przedstawiono także jednolitą klasyfikację akustyczną budynków mieszkalnych. Znaczna część monografii jest poświęcona izolacyjności akustycznej lekkich przegród wewnętrznych i podstawowych elementów ściany zewnętrznej. Prace badawcze prowadzone w tym zakresie przez autora w ostatnich latach wymagały pewnego podsumowania. W efekcie została przedstawiona empiryczna analiza różnych czynników wpływających na właściwości akustyczne rozpatrywanych rozwiązań konstrukcyjnych. Przedstawiono szereg wniosków i spostrzeżeń mających znaczenie praktyczne i kierunkujących dalsze prace badawcze.

  Więcej…

  Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej

  WTWB13Okladka Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 13: Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej
  Autor: Marek Gajdis, Karol J.Kowalski, Stanisław Łukasik, Dorota Piętka, Jerzy Piłat, Jacek Popczyk, Piotr Radziszewski
  Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  W zeszycie zamieszczono wymagania dotyczące materiałów, wykonania podłoży, podbudowy, nawierzchni, a także odbioru robót. Nawierzchnie sportowe z trawy syntetycznej wykonywane są na otwartej przestrzeni boisk sportowych i rekreacyjnych, jak również na zewnątrz budynków. Nawierzchnie sportowe z trawy syntetycznej są wykonywane na otwartej przestrzeni boisk sportowych i rekreacyjnych, jak również na zewnątrz budynków. Nawierzchnie te mogą być układane na podłożu gruntowym, na którym wykonywana jest odpowiednio przygotowana podbudowa z kruszyw niezwiązanych, z betonu asfaltowego lub betonu cementowego. Pomiędzy podbudową a nawierzchnią z trawy syntetycznej mogą być układane warstwy specjalne, np. maty z prefabrykowanej pianki PE, poprawiające parametry użytkowe, np. sprężystość nawierzchni.

  Więcej…

  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawierających azbest: Poradnik

  IWP487Okladka Ocena przydatności terenów górniczych do zabudowy: Poradnik
  Autor: Marian Kawulok
  Nazwa serii: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB

  Podziemna eksploatacja kopalin powoduje zmiany w pierwotnej rzeźbie terenu oraz wstrząsy pochodzenia górniczego. W konsekwencji, na skutek deformacji i/lub drgań podłoża gruntowego, niekorzystnie oddziałuje na obiekty oraz urządzenia znajdujące w obszarze jej wpływów. Dlatego też przy przystąpieniu do projektowania no-wych lub rekonstrukcji istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych, wymagana jest ocena ich lokali-zacji pod względem przydatności do planowanych zamierzeń inwestycyjnych.
  W poradniku omówiono zasady oceny przydatności terenów górniczych do zabudowy w odniesieniu do możliwości występowania na nich zagrożeń wynikających z:
  – ciągłych i nieciągłych deformacji powierzchni,
  – wstrząsów górniczych,
  – zmiany stosunków wodnych, a także odnośnie do warunków zabudowy tzw. terenów pogórniczych, na których zagrożenia wynikają głównie ze skutków dokonanej w przeszłości eksploatacji górniczej.

  W tym zakresie omówiono i podano zalecenia dotyczące wymaganego i możliwego do zrealizowania opisu warun-ków górniczych, jaki powinien zapewnić możliwość racjonalnego zaprojektowania nowych lub przystosowanie istniejących obiektów do przewidywanych oddziaływań górniczych.
  Poruszono także problem uzdatniania zdegradowanych terenów górniczych, do których należą przede wszystkim deformacje nieciągłe, a w części także zalewiska. Omówiono metody badań terenów o deformacjach nieciągłych i podano ogólne zasady postępowania w zakresie prowadzącym do możliwości ich zabudowy.

  Więcej…

  Roboty wykończeniowe, zeszyt 12: Podłogi sportowe w obiektach krytych

  WTWB12Okladka Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 12: Podłogi sportowe w obiektach krytych
  Autor: Ewa Sudoł, Andrzej Kolbrecki, Dorota Piętka, Jacek Popczyk, Halina Prejzner
  Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem
  podłóg sportowych w krytych obiektach sportowych, przeznaczonych do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, z wyłączeniem tenisa halowego. Podłogi te mogą być wykonywane na miejscu, prefabrykowane, jak również stanowić kombinację ww. rozwiązań. Opracowanie dotyczy podłóg sportowych, dla których w projekcie przewidziano jedynie funkcję sportową. Nie obejmuje podłóg sportowych w obiektach objętych specyfikacjami organizacji i związków sportowych, takich jak FIBA, FIVB, IAAF itp. Nie dotyczy także podłóg w obiektach specjalistycznych, m.in. klubach fitness, salach tanecznych, do akrobatyki i squasha oraz kortach tenisowych.
  Zeszyt nie zawiera wytycznych użytkowania, pielęgnacji i konserwacji podłóg sportowych. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszych warunków technicznych określone są kodem według Wspólnego Stanowiska Zamówień CPV 45.21.22.22 – Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi oraz 45.43.21.00 – Kładzenie i wykonywanie podłóg.

  Więcej…

  Wpływ łączników zbrojenia z izolacją na właściwości cieplne połączeń konstrukcyjnych: Metodyka oceny z przykładami.

  IWP482Okladka Wpływ łączników zbrojenia z izolacją na właściwości cieplne połączeń konstrukcyjnych: Metodyka oceny z przykładami.
  Poradnik

  Autor: Robert Geryło
  Nazwa serii: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB

  Opracowanie zawiera opis zasad określania metodą obliczeniową właściwości cieplnych połączeń konstrukcyjnych, w których są stosowane łączniki zbrojenia z izolacją cieplną. W przykładach przedstawiono podstawowy zakres obliczeń sprawdzających spełnienie wymagania związanego z ochroną przed powierzchniową kondensacją pary wodnej oraz niezbędnych do określenia strat ciepła przez przegrody zewnętrzne.

  Więcej…

  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawierających azbest: Poradnik

  IWP-491
  Ocena stanu i możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobów zawierających azbest: Poradnik
  Autor: Andrzej Obmiński
  Nazwa serii: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB

  Poradnik przedstawia metody oszacowania zagrożeń podczas eksploatacji materiałów zawierających azbest. Ocena różnych rodzajów materiałów z azbestem w budynkach została opisana w odniesieniu do aktualnych regulacji prawnych, w szczególności „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Przedyskutowano szereg praktycznych sposobów działania związanych z tą metodą, np.: tradycyjną ocenę wizualną uzupełnioną o badania pyłu w powietrzu wewnętrznym. Ocena zagrożeń została opisana w aspekcie badań zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego włóknami azbestu.
  Opisano analizy z zastosowaniem mikroskopii optycznej (mikroskopii w świetle spolaryzowanym – analiza jakościowa i w mikroskopii kontrastu fazowego – analiza ilościowa), używanej do oszacowania zanieczyszczenia azbestem w budynkach. Przewodnik przedstawia propozycje klasyfikacji czystości powietrza wewnętrznego w odniesieniu do: – rodzajów budynków zawierających wyroby z azbestem, – spodziewanych poziomów włókien respirabilnych azbestu w powietrzu wewnątrz budynków.

  Więcej…

  Elementy konstrukcyjne ze szkła budowlanego: Poradnik

  IWP-488
  Elementy konstrukcyjne ze szkła budowlanego: Poradnik
  Autor: Artur Piekarczuk
  Nazwa serii: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ITB

  Poradnik dotyczy zasad projektowania konstrukcji ze szkła budowlanego. W opracowaniu opisano kryteria oceny metody obliczania związane z projektami norm europejskich i literaturą tematyczną. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące projektowania elementów ze szkła.


  Zamówienia:
  Sprzedaż wysyłkowa
  tel. (22) 56-64-208,
  fax: (22) 56-64-282
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Roboty wykończeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi

  WTW-B8
  Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi
  Autor: Andrzej Nowacki
  Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi, określone kodem CPV:

  – 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
  – 45262300-4 Betonowanie,
  – 45262321-7 Wyrównywanie podłóg.

  Zakres opracowania obejmuje wymagania i sposoby przygotowania podłoży, podkładów oraz wykonywanie posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi, a także kontrolę ich wykonania i odbiory robót. Postanowienia niniejszych warunków technicznych nie obejmują maszyn i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu omawianych posadzek.

  Warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek mineralnych i żywicznych stanowią przedmiot odrębnego zeszytu WTWiORB

  Więcej…

  Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków

  WTW-C8
  Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków
  Autor: Jacek Popczyk
  Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót do-tyczących bezspoinowych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków z zastosowaniem styropianu i wełny mineralnej jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, zwanych systemami ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems).

  Zakres opracowania obejmuje wymagania i sposoby przygotowania podłoży, wy-konywanie ocieplenia oraz kontrolę wykonania i odbiory robót ociepleniowych.
  Niniejszy zeszyt z serii WTWiORB nie obejmuje rusztowań, pomostów roboczych i innych pomocniczych urządzeń budowlanych.

  Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszych warunków technicznych określone są poniższymi kodami według Wspólnego Słownika Zamówień CPV (załącznik do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16.12.2003 r., zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002; Dz. Urz. UE L z 17.12.2003 r. z późniejszymi zmianami):

  45321000-3 Izolacja cieplna,
  45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej,
  45442110-1 Malowanie budynków.

  Więcej…

  Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

  WTWD1Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
  Autor: Radosław Lenartowicz, Andrzej Boczkowski, Iwonna Wybrańska
  Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w

  budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników. Warunki techniczne podane w niniejszym opracowaniu dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu nominalnym do 1 kV oraz instalacji piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budownictwie mieszkaniowym.

  Praca obejmuje wymagania techniczne dotyczące: dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, pod-stawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, wykonania i odbioru oraz technologii układania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych. W opracowaniu nie podano wymagań dotyczących natężenia oświetlenia w budynkach, gdyż odnoszą się one do projektowania. W oparciu o postanowienia zawarte w aktach prawnych, sformułowane zostały szczegółowe warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach.

  Więcej…

  Okladka B5 Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

  Okladka B5

  Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne
  Autor: Jacek Popczyk
  Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i budynków przemysłowych.

  Niniejsze warunki techniczne obejmują:

  – terminy i definicje,
  – wymagania dotyczące dokumentacji technicznej,
  – wymagania dotyczące podłoża pod malowanie,
  – warunki wykonania,
  – wymagania w stosunku do powłok malarskich,
  – kryteria odbioru robót malarskich,
  – wykaz przepisów krajowych oraz Polskich Norm.

  Więcej…

  Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

  Okladka B5

  Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych
  Autor: Jacek Popczyk
  Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.
  Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych.
  Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych.

  Zamówienia:

  Sprzedaż wysyłkowa
  tel. (22) 56-64-208,
  fax: (22) 56-64-282
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21

  Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne

  Okladka B3

  Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne
  Autor: Anna Sokalska, Zbigniew Ściślewski, Marian Suchan
  Nazwa serii: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

  Praca dotyczy podłóg i wykonanych na nich posadzek z wyrobów mineralnych, mineralno-żywicznych, żywicznych i bitumicznych. Nie dotyczy posadzek drewnianych, z płytek z tworzyw sztucznych, metalowych, szklanych, wykładzin z tworzyw sztucznych i tekstylnych oraz posadzek o specjalnym przeznaczeniu. Instrukcja adresowana jest do inspektorów nadzoru nowo wykonywanych obiektów, powinna umożliwić inspektorom nadzoru ocenę techniczną prawidłowości wykonania poszczególnych etapów i całości prac.

   

  Zamówienia:

  Sprzedaż wysyłkowa
  tel. (22) 56-64-208,
  fax: (22) 56-64-282
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21


   

  Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych

  Kwartalnik-MINIB okladka

  Miło nam poinformować, że w wyniku Forum, od ubiegłego roku w Instytucie Lotnictwa uruchomiono wydawanie kwartalnika naukowego „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”. Zapraszamy do współpracy autorów artykułów naukowych z marketingu. Wszystkie teksty są recenzowane, indeksowane, promowane i nieodpłatnie udostępniane w wersji online oraz w książkach z płytami CD. Więcej informacji w załączeniu oraz na stronie kwartalnika www.minib.pl oraz profilu www.twitter.com/EuropeanMINIB.

  Pieszy w ruchu drogowym. Studium interdyscyplinarne. Monografia

  pieszyWydana wspólnie przez dwie współpracujące instytucje, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Politechnikę Śląską, monografia zatytułowana „Pieszy w ruchu drogowym. Studium interdyscyplinarne” jest pracą zbiorową, wyjątkową z uwagi na nietypowy podział zadań twórczych. Autorzy, ujęci w formułę Zespołu, kreowali pod naukową opieką Andrzeja W. Mitasa poszczególne frakcje książki, w trybie roboczym wymieniając uwagi i sugestie. Ścieranie się myśli przedstawicieli świata nauki, badań i wdrożeń, z pogranicza kilku dyscyplin naukowych, z naturalnym dla tego opracowania starannie analizowanym kontekstem formalno-prawnym, umożliwiło kompaktowe przedstawienie bardzo skomplikowanej i wielowątkowej problematyki we właściwej postaci. Pragmatyzm i potrzeba gruntownej eksploracji zagadnienia doprowadziły do wydania książki, która może być zarówno referencyjnym punktem odniesienia dla dalszych badań, ale także stanowi znakomity materiał dydaktyczny dla studentów kierunku Transport.

  W monografii przedstawiono wybrane problemy techniczne, skojarzone z zagadnieniem bezpieczeństwa niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Kluczową rolę odgrywa przy tym odpowiednia konstrukcja drogi i jej bezpośredniego otoczenia.

  Ważnym i interesująco zaprezentowanym w monografii składnikiem jest komentarz dotyczący krajowego stanu prawnego, jak również konotacji międzynarodowych. Takie podejście umożliwia realne zbliżenie obyczajów sprzyjających bezpieczeństwu ruchu drogowego.
  Cennym walorem pracy jest właściwie zademonstrowana analiza SWOT/TOWS, dziś już zupełnie podstawowy, choć niekoniecznie powszechny atrybut właściwego projektowania systemów antropotechnicznych.

  Więcej…

  Szkło i Ceramika 03/2014

  02 2014 minSiC to dwumiesięcznik Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych wydawany przez SIGMA-NOT przy współpracy Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

  Premiera „Szkła i Ceramiki” w nowej odsłonie miała miejsce rok temu podczas 9. Warszawskich Spotkań Ceramicznych. Przy olbrzymim zaangażowaniu udało się nam przeobrazić dwumiesięcznik w nowoczesne pismo, z którym identyfikuje się coraz więcej osób. Rok wydawniczy zamknęliśmy nie tylko wielością publikacji, ale i dużą liczbą patronatów nad przedsięwzięciami szklarsko-ceramicznymi w całym kraju. W maju nasza redakcja zaproszona została przez Studenckie Koło Naukowe wrocławskiego ASP na organizowany przez nie Festiwal Wysokich Temperatur. Ściany nowoczesnej uczelni jakby przestały istnieć. Można było wszystko zobaczyć, wszystkiego dotknąć, a nawet samemu na chwilę stać się cudotwórcą… Tłumy gości świadczą o potrzebie takiej otwartości.

  W najnowszym numerze między innymi:
  - Technologiczne właściwości mas formierskich z SiC z przeznaczeniem dla ceramicznych form odlewniczych dla przemysłu lotniczego
  -  Glina w architekturze armeńskiej
  -  Antypoślizgowość podłogowych płytek ceramicznych (metody badawcze)
  -  Dawnych naczyń  czar – słowo o ceramicznych rynienkach do zbierania tłuszczu
  -  Mediolan stolica designu- relacja z Targów Wzornictwa

  Szkło i Ceramika - prezentacja tytułu

  REDAKTOR NACZELNY SiC

  do podpis

  Przegląd Zachodni The New World Order PZ 2013 II

  40 okladka PZ 2013 II dZapraszamy do lektury anglojęzycznego numeru Przeglądu Zachodniego The New World Order PZ 2013 II.

  Tematem drugiego numeru anglojęzycznego 2013, II jest  nowy układ  sił w  świecie i rozpad dotychczasowego porządku rzeczy. W ostatnich latach zmieniły  się wyznaczniki potęgi i dominacji i dotychczasowe standardy  w różnych  dziedzinach życia. W tomie znalazły się materiały m.in. na temat światowego  przywództwa USA i relacji transatlantyckich, zmagań o strefy spływów między  USA a  Rosją, prób rekonstrukcji pozycji mocarstwowej Rosji czy nowej roli Chin, stosunku Niemców wobec terroryzmu z zewnątrz, a także  rozpadu Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii. Szczególnie  aktualne wydają się teksty o międzynarodowym i geopolitycznym statusie Ukrainy i wyborczych  protestach  na Ukrainie w 2004 r. Autorzy próbowali  odpowiedzieć na  pytania: jak zmienia się  układ sił  w świecie  i co o nim decyduje, jak w  nowej konstelacji odnajdzie się Europa i Unia Europejska i jakie miejsce w świecie zróżnicowanych potęg może zająć RFN.

  Więcej…

  Szkło i Ceramika nr 02/2014

  02 2014 minTo już szósty zeszyt nowej edycji „Szkła i Ceramiki”. Przez rok pracowaliśmy nad nową szatą graficzną i merytoryką pisma. Jak nam się to udało, możecie Państwo ocenić sami. Idea dyskusji osób związanych z technologią ceramiki zrodziła się w internecie na początku XXI wieku. Wraz z nowym wcieleniem SiC wzbogaciła się o technologię szkła, trafiła do druku i stała faktem. O wymiernych wynikach trudno jeszcze mówić, bo jest to proces bardzo powolny i nie ma potrzeby go przyspieszać.

  Jedenaście lat temu grupą internetowych ceramików powołaliśmy do życia comiesięczne spotkania na warszawskiej Starówce, tzw. Czwartki Ceramiczne. Z sześciu osób inaugurujących CC nikt nie zdawał sobie sprawy, że zapoczątkowaliśmy coś w rodzaju płaszczyzny wymiany myśli, z której zrodziło się dziesięć edycji Warszawskich Spotkań Ceramicznych, Związek Ceramików Polskich, cykl ogólnopolskich wystaw, ceramiczne performance, trzy edycje Ogólnopolskiego Konkursu Ceramicznego, cykle warsztatów czy imprezy charytatywne. Nikt też nie mógł przewidzieć, że w marcu tego roku kameralne spotkania przy herbacie przeobrażą się w tematyczne Czwartki, na których istotne wydarzenia ceramiczne prezentowane będą przez osoby ze znaczącym dorobkiem. Pomysł okazał się na tyle trafi ony, że mamy już z dużym wyprzedzeniem ustalone tematy kolejnych spotkań. Do tego założenia dołączyło Centrum Promocji Kultury na warszawskiej Pradze Południe, udostępniając nam miejsce wraz z całą niezbędną oprawą. Dołączył do nas również Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie.

  Idea lansowana przez „Szkło i Ceramikę” gromadzi coraz większą grupę osób zainteresowanych wspólnymi działaniem. Coraz więcej wydarzeń obejmujemy patronatem medialnym. Przez portale społecznościowe przebijamy się w szeroki świat i mam nadzieję, że uruchomienie wersji angielskojęzycznej SiC to już tylko kwestia czasu. Nasi sympatycy są na wszystkich kontynentach. Coraz częściej docierają do nas ich szklano- ceramiczne relacje.

  Ewentualna odpowiedź na pytanie, do kogo adresujemy pismo jest oczywista. „Szkło i Ceramika” jest kierowane do wszystkich zainteresowanych tytułową technologią w zakresie sztuki, nauki, przemysłu, historii, rzemiosła, czyli właściwie do wszystkich, bo przecież żyjemy pośród szkła i ceramiki, nie zdając sobie często z tego sprawy. Wraz z wiosną zapraszamy serdecznie do współpracy.

   

  Szkło i Ceramika - prezentacja tytułu

  REDAKTOR NACZELNY SiC

  do podpis

  Vera - Karin Brazova and Piotr Matczak, "Elusive E-words: Effectiveness and Efficiency in Civil Security"

  BIZ eng

  Dear Reader,
  The Institute for Western Affairs has just published a new issue of the Newsletter “Biuletyn Instytutu Zachodniego” by Vera - Karin Brazova and Piotr Matczak, "Elusive E-words: Effectiveness and Efficiency in Civil Security".

  Based on the key findings of the ANVIL (Analysis of Civil Security Systems in Europe) project, efficiency and effectiveness in civil protection and disaster management in Poland and in Central Europe are discussed. Possible pathways to increased effectiveness and efficiency in this field are outlined, building also on the examples from other regions in Europe and taking public opinion into consideration.

  „Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty” nr 190

  DREWNO vol 54 nr 185 2011-1„Drewno” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Ukazuje się w cyklu półrocznym w systemie Open Access i publikowane są w nim oryginalne recenzowane artykuły – głównie w języku angielskim – dotyczące zagadnień istotnych dla sektora drzewnego z naukowego i praktycznego punktu widzenia. Obszary badawcze w „Drewnie” obejmują drzewnictwo, inżynierię materiałową, ekologię, ekonomię, leśnictwo, meblarstwo oraz papiernictwo. Czasopismo jest indeksowane w bazach krajowych oraz zagranicznych, m.in. w Science Citation Index Expanded (tzw. lista filadelfijska), Scopus i EBSCO.
  Na przełomie 2013 i 2014 roku ukazał się najnowszy numer (vol. 56, nr 190). Artykuły w nim zamieszczone dotyczą chemii drewna – utleniania ligniny, lotnych związków organicznych w przemyśle meblarskim, wad drewna świerkowego, biomasy z drzew szybkorosnących, właściwości płyt wiórowych, drewna archeologicznego oraz ekonomii drzewnictwa.
  Wszystkie numery można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Technologii Drewna: www.itd.poznan.pl/pl/drewno.

  Opinie i postawy Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej

  Opinie i  postawy Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej.

  Informacja prasowa na temat wyników projektu „Polityka polonijna w praktyce” realizowanego w Instytucie Zachodnim w Poznaniu

  Plik do pobrania: Polityka polonijna w ocenie jej wykonawców i adresatów (pdf)

  Polska jako kraj emigracyjny musi podejmować działania, które pozwoliłyby na wykorzystanie ogromnego potencjału społecznego, ekonomicznego i politycznego Polonii. Wielkość społeczności polonijnej, ale także jej  znaczne wewnętrzne zróżnicowanie stawia przed polskim państwem poważne zadanie. Jednym z narzędzi mających służyć rozwojowi relacji między Polską a Polonią jest polityka polonijna. Jednak jej dotychczasowe założenia i sposób ich realizacji nie pozwalały w sposób w pełni efektywny osiągnąć stawianych przed nią celów. Z tej przesłanki wynikła konieczności zmiany polityki polonijnej – zarówno jej celów i założeń, jak i konkretnych sposobów wdrażania. Próby dokonania takiej zmiany – choć nieusankcjonowane przez oficjalne dokumenty takie, jak np. Rządowy program współpracy z polonią i Polakami za granicą, obserwujemy od około 2011 r. Do najważniejszych założeń tej „nowej” polityki polonijnej należy pozyskiwanie zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu wśród przedstawicieli Polonii oraz aktywizowanie ich dla realizacji tych celów – w szczególności do promocji Polski oraz prowadzenia public diplomacy na jej rzecz.

  Więcej…

  Przegląd Zachodni Polish Presidency of the Council of the European Union

  Zapraszamy do lektury anglojęzycznego numeru Przeglądu Zachodniego Polish Presidency of the Council of the European Union (PZ 2013 I) wydawanego przez Instytut Zachodni.

  Tematem pierwszego numeru anglojęzycznego 2013, jest polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej.  Podjęto w nim próbę oceny realizacji zamierzeń, planów, oczekiwań oraz efektów działań i osiągnięć bądź niedociągnięć polskiej prezydencji. Autorzy zwrócili uwagę na problemy wynikające z obligatoryjnych zadań kraju przewodniczącego, jak i z własnych inicjatyw Polski, starali  się wskazać na różne efekty i dokonania. Nie można jednak rozpatrywać przebiegu żadnej prezydencji w oderwaniu od kondycji całej UE i oddziaływania trendów światowych, priorytetów, przyjętych scenariuszy, ich sposobu realizacji i skutków, dlatego pomieszczono też teksty ukazujące wiele newralgicznych problemów unijnych.

  Więcej…

  Prace Instytutu Metalurgii Żelaza

  Kwartalnik Prace Instytutu Metalurgii Żelaza publikuje wyniki prac badawczych z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania w hutnictwie żelaza i stali. Publikacje obejmują charakterystyki nowoczesnych technologii, urządzeń, nowych materiałów i wyrobów hutniczych wdrażanych w krajowym przemyśle, jak również problematykę restrukturyzacji i przekształceń hutnictwa w Polsce i w świecie.

  W Pracach IMŻ publikowane są również opracowania przeglądowe z różnych dziedzin związanych z hutnictwem oraz opracowania monograficzne wydawane obok regularnego harmonogramu wydawniczego.

  Artykuły dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
  http://www.imz.pl/pl/aktualnosci.php?wid=19


  Streszczenia monografii dostępne są pod adresem:
  http://www.imz.pl/pl/aktualnosci.php?wid=20&news=462

  Więcej artykułów…