Select language: en pl

  Biuletyn Instytutu Zachodniego - Archiwum

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 159/2014: Prof. Z. Mazur, „Rok 1914: niemiecka narracja”

  BIZ 159„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 159/2014:  Prof. Z. Mazur, „Rok 1914: niemiecka narracja”

  Wersja polskojęzyczna link

  Pamięć o pierwszej wojnie światowej, zwanej przez współczesnych Wielką Wojną 1914-1918, zawsze dzieliła kraje europejskie i nie tylko europejskie. Ciężar wojny, najbardziej krwawe walki i największe straty ludzkie przypadły na zachodnią część Europy, na front francusko-niemiecki, a nie na część wschodnią, jak miało to miejsce podczas drugiej wojny światowej. Polskie obchody rocznicy 1914 r., jak również następnych lat wojny, powinny się skupić nie tylko na samym upamiętnieniu drogi do wolności i niepodległości, ale również na wprowadzeniu tego wątku do pamięci europejskiej.  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 157/2014: Dr Radosław Fiedler, „Wejście w życie przejściowego porozumienia z Iranem w sprawie programu atomowego. Zadania dla Unii Europejskiej”

  BIZ 157 2014„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 157/2014: Dr Radosław Fiedler, „Wejście w życie przejściowego porozumienia z Iranem w sprawie programu atomowego. Zadania dla Unii Europejskiej”

  Wersja polskojęzyczna link

  24 listopada 2013 r. po wielomiesięcznych negocjacjach udało się grupie P5+1 (Chiny, Francja, Rosja, Wielka Brytania, USA plus Niemcy) doprowadzić do zawarcia przejściowego porozumienia z Iranem. Jest ono efektem trwających od wielu miesięcy negocjacji USA i UE z Iranem. Porozumienie to otwiera drogę do ostatecznego uregulowania problemu irańskiego programu atomowego.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 155/2013: Dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Jubileusz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony – w cieniu dalszego impasu”

  BIZ 154„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 155/2013:  Dr Joanna Dobrowolska-Polak, „Jubileusz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony – w cieniu dalszego impasu”

  Wersja polskojęzyczna link

  19 grudnia 2013 r. Rada Europejska podsumowała dekadę prac Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE nad rozwojem Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (Common Security and Defence Policy – CSDP). Zwolennicy tworzenia wspólnej europejskiej armii i zintegrowanego unijnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich UE – co nie zaskakuje – nie mogą być zadowoleni z postępów w rozwoju CSDP. Podczas gdy „warunki strategiczne i geopolityczne w Europie szybko się zmieniają”, Unia trwa w niemocy. Interesy bezpieczeństwa państw są na tyle rozbieżne, a budżety państw na tyle ograniczone, że niezwykle trudne dla kolejnych Rad Europejskich jest wypracowanie wspólnego stanowiska. Tej Rady Europejskiej, choć dla CSDP jubileuszowej, nie można nazwać przełomową. Objawiła ona trwałość europejskich podziałów i pozostawiła inicjatywę w zakresie CSDP w rękach niewielkiej „koalicji chętnych”, co – w dłuższej perspektywie – może doprowadzić do zróżnicowania poziomu integracji państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa i obrony.

   

  „Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego” nr 153/2013: Prof. Stanisław Żerko, „Przyszłość Unii Europejskiej w polskiej publicystyce politycznej. Uwagi o charakterze dyskursu”

  BIZ 153„Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego” nr 153/2013: Prof. Stanisław Żerko, „Przyszłość Unii Europejskiej w polskiej publicystyce politycznej. Uwagi o charakterze dyskursu”

  Wersja polskojęzyczna link

  Stanowiska zajmowane w dyskusjach o przyszłości Unii Europejskiej i roli Polski w zjednoczonej Europie, jakie toczą się na łamach opiniotwórczej prasy polskiej, są na ogół pochodną sporów wewnątrzpolitycznych. Prezentowane tezy są przeważnie konsekwencją ocen stanu państwa polskiego, gospodarki i kondycji społeczeństwa.

  Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego "Polacy i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej" realizowanego przez Instytut Zachodni w Poznaniu i Fundację Konrada Adenauera w Warszawie.

   

  „Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego” nr 152/2013: Prof. Krzysztof Malinowski, „Polska i Niemcy – możliwości i ograniczenia partnerstwa w Unii Europejskiej”

  BIZ 152„Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego” nr 152/2013: Prof. Krzysztof Malinowski, „Polska i Niemcy – możliwości i ograniczenia partnerstwa w Unii Europejskiej”.

  Wersja polskojęzyczna link

  Bliższe partnerstwo Polski i Niemiec w Unii Europejskiej jest trudne do zrealizowania. Polskie elity polityczne zachowują ostrożność. Nie widać na razie szerszej krytycznej refleksji, w jakim stopniu polskie stanowisko mogłoby, czy powinno być, dostosowane do krystalizującej się linii Niemiec. Metoda kanclerz Merkel może przynieść wprawdzie umocnienie strefy euro i przywództwa Niemiec w UE, ale także implikować ryzyko pogłębienia podziałów w UE, jak i komplikować polityczne warunki przystąpienia Polski do strefy euro. Niekompatybilność polskich wyobrażeń z zamierzeniami Niemiec w zakresie przebudowy architektury UE oraz niejasność polskiego stanowiska co do zmieniającego się układu sił w UE nie sprzyja formowaniu się strategicznego partnerstwa.

  Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego "Polacy i Niemcy wobec przyszłości Unii Europejskiej" realizowanego przez Instytut Zachodni w Poznaniu i Fundację Konrada Adenauera w Warszawie.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 151/2013: Prof. Sebastian Wojciechowski, „Słabość polityczna Unii Europejskiej i jej przyczyny – kazus Ukrainy”

  BIZ150„Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 151/2013:  Prof. Sebastian Wojciechowski, „Słabość polityczna Unii Europejskiej i jej przyczyny – kazus Ukrainy”
   
  Wersja polskojęzyczna link

  Analizując przyczyny, które doprowadziły do niepodpisania przez Ukrainę pod koniec listopada 2013 r. umowy stowarzyszeniowej  z Unią Europejską, uwzględnić należy cały szereg różnych czynników. Stanowią one „sieć” ściśle zespolonych  ze sobą determinantów oraz wpływających nań różnorakich uwarunkowań. Zdecydowana większość spośród nich ogniskuje się wokół sytuacji występującej na Ukrainie i polityki prowadzonej przez władze tego państwa, jak również związana jest z postawą dwóch  aktorów zewnętrznych, czyli Federacji Rosyjskiej oraz Unii Europejskiej. Celem opracowania jest wskazanie głównych obecnie przyczyn słabości politycznej Unii Europejskiej rzutujących na jej politykę zagraniczną, w tym także w odniesieniu do Ukrainy.

   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 150/2013: Witold Ostant, „Współpraca UE i Izraela w dziedzinie zwalczania terroryzmu”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 150/2013:  Witold Ostant, „Współpraca UE i Izraela w dziedzinie zwalczania terroryzmu”

  Wersja polskojęzyczna link

  Obserwując dynamikę zmian w zakresie współpracy UE i władz izraelskich w dziedzinie zwalczaniu terroryzmu, należy dostrzec pozytywne zmiany w ostatnich kilkunastu latach, ale nie można zakładać, iż oba podmioty przezwyciężą polityczne problemy, które determinują w znaczący sposób działania na poziomie eksperckim.

   

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 149/2013: dr Piotr Kubiak, „O krok od wielkiej koalicji. Umowa koalicyjna CDU/CSU-SPD podpisana”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 149/2013:  dr Piotr Kubiak, „O krok od wielkiej koalicji. Umowa koalicyjna CDU/CSU-SPD podpisana”

  Wersja polskojęzyczna http://www.iz.poznan.pl/news/785_umowa%20koalicyjna.pdf

  Umowa koalicyjna pt. „Kształtować przyszłość Niemiec” (Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag  zwischen CDU, CSU und SPD) ma charakter kompromisowy ze względu na zawarte w nim postulaty partii koalicyjnych. Stanowi swego rodzaju program nowego rządu na lata 2013-2017. O tym czy umowa wejdzie w życie i powstanie wielka koalicja, zadecydują w referendum członkowie SPD. Jeśli poprą stanowisko kierownictwa partii i zaakceptują porozumienie koalicyjne, to jeszcze przed Bożym Narodzeniem w Niemczech powołany zostanie rząd wielkiej koalicji.

  „Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego” nr 148/2013: Anna Fiń, Agnieszka Legut, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Kamila Schöll-Mazurek, „Opinie i postawy Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej”

  „Biuletyn Specjalny Instytutu Zachodniego” nr 148/2013:  Anna Fiń, Agnieszka Legut, Witold Nowak, Michał Nowosielski, Kamila Schöll-Mazurek, „Opinie i  postawy Polonii i Polaków mieszkających za granicą wobec polityki polonijnej”.

  Wersja polskojęzyczna: http://www.iz.poznan.pl/news/773_polityka%20polonijna.pdf

  Obecne przesłanki polityki polonijnej, mocno akcentujące powiązanie tej polityki z racją stanu i instytucjami państwa, definiują rząd polski, a konkretniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie tylko jako koordynatora, ale jako centralnego aktora w tej domenie. Wyniki badania wskazują, że rola państwa w zakresie realizacji polityki polonijnej powinna zostać określona jako koordynująca, wspomagająca i powinna polegać na tworzeniu właściwych warunków (finansowych, prawnych, dyplomatycznych, organizacyjnych) dla maksymalizacji potencjału i zasobów polskiej diaspory.

  Utwór powstał  w ramach  „Planu współpracy  z  Polonią i Polakami za granicą  w 2013 r.”  realizowanego  za pośrednictwem MSZ w 2013 r.

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 147/2013: Profesor Tomasz Budnikowski, „Rola instytucji płacy minimalnej w powyborczych rozmowach koalicyjnych w RFN”

  „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 147/2013:  Profesor Tomasz Budnikowski, „Rola instytucji płacy minimalnej  w powyborczych rozmowach koalicyjnych w RFN”

  http://www.iz.poznan.pl/news/776_placa%20minimalna.pdf

  Enuncjacje dochodzące z rozmów koalicyjnych wskazują na dość zaskakującą gotowość polityków chadeckich do daleko idących ustępstw na rzecz koalicjanta. Wbrew przedwyborczym obietnicom ludzie Angeli Merkel gotowi są przystać m.in. na zaakceptowanie lansowanego przez SPD nominalnie określonego udziału kobiet w radach nadzorczych niemieckich spółek notowanych na frankfurckiej giełdzie czy stopniowe ustępstwa w sprawie wydłużenia wieku przechodzenia na emeryturę. Na szczególną uwagę wydaje się jednak zasługiwać „zmiękczenie” stanowiska chadecji wobec jednego ze sztandarowych postulatów wyborczych socjaldemokratów jakim jest wprowadzenie obowiązującej w całym kraju płacy minimalnej.

  Polecamy inne publikacje w księgarni internetowej IZ -link.
  Instytut Zachodni